Aythya ferina. Tafeleend, mannetje

Rijke natuur in Klimaatbuffer IJsselmonde

ARK Rewilding Nederland
15-DEC-2013 - ARK Natuurontwikkeling ontwikkelde bij Rhoon de Klimaatbuffer IJsselmonde. Langs het riviertje de Koedood ligt nu een begraasd natuurgebied dat verrassend rijk is aan vogels en andere dieren en planten.

Bericht uitgegeven door ARK [land] op [publicatiedatum]

ARK Natuurontwikkeling werkt in Barendrecht en Albrandswaard aan de ontwikkeling van Klimaatbuffer IJsselmonde. Langs het riviertje de Koedood ligt nu een begraasd natuurgebied en de Zuidpolder is aangepast voor een flexibel waterpeil. Vrijwilliger Niels Godijn beschrijft de verrassend rijke resultaten van een natuurgebied onder de rook van een van de meest dicht bevolkte regio's van Nederland.

“Maandelijks worden vogels geteld in drie gebieden op IJsselmonde: in de Zuidpolder van Barendrecht, in Polder het Buijtenland van Rhoon en in de Koedoodzone in Rhoon. Op de ochtend van 10 december was de Koedoodzone aan de beurt. Het zuidelijk deel van dit gebied is extensief begraasd met struweel en bomen. In het noordelijk deel zijn eilandjes aangelegd met natuurlijke oevers die grenzen aan een groot braakliggend terrein. Dankzij deze verscheidenheid aan biotopen is de diversiteit aan soorten hoog. En dat geldt niet alleen voor vogels, maar ook voor vlinders, libellen, planten, enzovoort.

Artist impression van Klimaatbuffer IJsselmonde langs de Koedood tussen Barendrecht en Rhoon (afbeelding: Jeroen Helmer)

De weersomstandigheden op 10 december zijn perfect: zonnig en weinig wind. Alleen de rijp op het gras verraadt dat het koud is. Via het klaphek aan de zuidkant betreden we het gebied met struweel waar het vol staat met bessenstruiken. Hier zijn vaak lijsters aanwezig zoals koperwiek en kramsvogel. Nu zitten er een handvol merels, een koolmees en een grote bonte specht. Langs de begraasde oever van de Koedood is de vegetatie kort, maar aan de overzijde van het water staat een brede rietkraag. Veel vogels maken hier dankbaar gebruik van als schuilplaats en komend voorjaar kunnen de rietvogels hier hun territorium opeisen. Uit deze rietkraag komt de roep van een waterral. Deze vogel heeft een teruggetrokken leefwijze en is lastig te zien. Dit is de eerste waarneming van deze soort in dit gebied.

Ter hoogte van de brug over de Koedood staat een rijtje zwarte elzen als afscheiding tussen het natuurgebied en de Poelweg. Hier is een groepje putters de elzenproppen aan het leeg peuteren. Even verderop is een gaai eikels aan het verzamelen. In het open, kruidenrijke stuk is soms de patrijs te zien. Voor zover bekend zijn dit de laatste overgebleven patrijzen in de gemeente Albrandswaard. Afgelopen winter liepen er nog acht. Bij de meest recente waarnemingen uit september werden er niet meer dan vier waargenomen. Vandaag zijn ze helaas onvindbaar.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.
Klimaatbuffer IJsselmonde (film: ARK Natuurontwikkeling)

Rond de eilandjes zijn vaak de meeste vogels te vinden. In het broedseizoen brachten hier onder andere visdief, kievit, tureluur en kleine plevier hun jongen groot. Deze zijn inmiddels vertrokken waarna hun plek is overgenomen door andere soorten, vooral watervogels. In de gemengde groep bevinden zich onder andere krakeend, kuifeend, wintertaling, tafeleend, dodaars en fuut. Lopend over de nieuwe brug bereiken we het braakliggende terrein. Het paartje torenvalk dat afgelopen jaar vier jongen groot bracht in de Koedoodzone gebruikt dit terrein als voornaamste jachtgebied. Zowel man als vrouw hebben een geschikte uitkijkpost. Onder deze uitkijkposten liggen regelmatig braakballen, waarin tot nu toe alleen veldmuis is gevonden. Andere vogelsoorten die in het drassige terrein kunnen worden genoteerd zijn watersnip, bokje, rietgors en graspieper.

Tijdens de vogelinventarisatie zijn in totaal 251 exemplaren waargenomen, verdeeld over 30 soorten.”

Wie zelf vogels wil kijken langs de Koedood of in de Zuidpolder kan voor meer informatie terecht op de website over Klimaatbuffer IJsselmonde of download de gratis recreatiekaart.

Tekst: Niels Godijn en Ineke van Dort, ARK Natuurontwikkeling
Afbeelding: Jeroen Helmer, ARK Natuurontwikkeling
Film: ARK Natuurontwikkeling