Gestreepte waterroofkever

Nieuwe vindplaats Gestreepte waterroofkever

19-SEP-2014 - In een sloot langs it Easterskar is op 21 augustus een Gestreepte waterroofkever gevangen door een medewerker van Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek. Het betreft een nieuwe vindplaats voor deze zeldzame en zwaar beschermde waterroofkever.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

In een sloot langs it Easterskar is op 21 augustus een Gestreepte waterroofkever gevangen door een medewerker van Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek. Het betreft een nieuwe vindplaats voor deze zeldzame en zwaar beschermde waterroofkever.

De Gestreepte waterroofkever (Graphoderus bilineatus) is in Noord-Nederland bekend van een vijftal kerngebieden. Dit zijn de omgeving Veenhoop/Nij Beets, de Blaugerzen bij Akmarijp, de Bancopolder, de Deelen en de Rottige Meente samen met de Weerribben-Wieden. It Easterskar ligt tussen deze bekende locaties in. Er werd daarom al eerder naar de Gestreepte waterroofkever gezocht in het Easterskar, maar tot dusverre zonder resultaat. De Gestreepte waterroofkever leeft vooral in laagveengebieden in schoon, open water met een rijke oevervegetatie en is daarmee een indicator van een goede waterkwaliteit en een goed ontwikkeld ecosysteem.

Gestreepte waterroofkever (foto: Bram Koese)

It Easterskar is een laagveengebied van It Fryske Gea dat in de tweede helft van de negentiende eeuw is ontstaan. Na de vervening is er een gevarieerd gebied ontstaan met veel open water, rietland, moerasbos en grasland. Het open water bestaat vooral uit oude petgaten en enkele ondiep geïnundeerde voormalige landbouwgronden. Eind jaren negentig is in it Easterskar en omgeving begonnen met de uitvoering van het integrale waterbeheersingsproject Skarlânnen om een duurzame inrichting van de waterhuishouding te realiseren voor zowel natuur als landbouw. Daarbij werden onder andere grote waterbuffers en een lange aanvoerroute aangelegd om de verdroging in het natuurgebied tegen te gaan. Er is sindsdien in het Easterskar sprake van een lichte toename van de water- en oeverplanten als Krabbenscheer en Waterscheerling. Ondergedoken waterplanten zijn echter nog steeds zeldzaam. Wellicht heeft de verbeterde waterkwaliteit de vestiging van de Gestreepte waterroofkever mogelijk gemaakt.

Tekst: Marten Sikkema, Altenburg & Wymenga
Foto: Bram Koese, EIS Kenniscentrum Insecten