Schat aan nieuwe vogelinformatie online

Sovon Vogelonderzoek Nederland
6-APR-2015 - Hoe gaat het met de kievit in Friesland? En wat is het broedsucces van de Nederlandse buizerds? Informatie die sinds deze week te vinden is op de website van sovon.nl. Op het websitedeel vogelinfo presenteert Sovon nu ook gegevens op provinciaal niveau.

Bericht uitgegeven door Sovon Vogelonderzoek Nederland op [publicatiedatum]

Hoe gaat het met de kievit in Friesland? En wat is het broedsucces van de Nederlandse buizerds? Informatie die sinds deze week te vinden is op de website van sovon.nl. Op het websitedeel vogelinfo presenteert Sovon nu ook gegevens op provinciaal niveau.

Vogelaars die nieuwsgierig zijn waar de meeste tureluurs in hun provincie te vinden zijn en of de grutto af- of toeneemt in hun omgeving, kunnen die informatie nu makkelijk online vinden. Op basis van vogeltellingen door meer dan 9.000 vrijwilligers kan Sovon niet alleen op landelijk niveau veel vertellen over de vogelstand, maar presenteren we nu ook gegevens per provincie. Daarnaast laten we van veel soorten nu ook zien wat het jaarlijkse broedsucces is en hoe het voorkomen per seizoen is.

Grutto (foto: Piet Munsterman)

Toch even die grutto
In één oogopslag is te zien dat de grutto in Noord-Holland afneemt (figuur: Sovon, CBS, NEM)Op de soortpagina over de grutto zie je in één oogopslag dat het een soort van de Rode Lijst is en wat de actuele populatieschatting van in Nederland broedende vogels is. Van zowel het broedseizoen als daarbuiten kun je verspreidingskaarten van verschillende periodes bekijken. We presenteren de meest actuele en gecontroleerde trend van de grutto per provincie. Belangrijke informatie, die nu met een paar klikken is te raadplegen.

Natura-2000
De meeste Natura-2000 gebieden hebben instandhoudingsdoelen voor vogels. Kortgezegd komt het erop neer dat er genoeg geschikt biotoop moet zijn in het gebied om het bewuste aantal te herbergen. Op de pagina over gebieden is per gebied precies te zien welke aantallen er recent geteld zijn en hoe ver de telresultaten afwijken van de doelstelling. Van sommige combinaties van soorten en gebieden ontbreekt actuele informatie. Van bijvoorbeeld het porseleinhoen is er over het voorkomen in diverse moerasgebieden niet zoveel bekend omdat er niet structureel geteld wordt. Vervolgens probeert Sovon samen met vrijwilligers om juist die gegevens ook te verzamelen, bijvoorbeeld door de Nacht van de Rallen te organiseren.

Tekst: Kees Koffijberg & Albert de Jong, Sovon Vogelonderzoek Nederland
Figuur: Sovon, CBS en NEM
Foto: Piet Munsterman, Saxifraga