Dynamische duinen in de schijnwerper

Stichting Bargerveen
8-OKT-2015 - De laatste jaren mogen de kustduinen in Nederland weer stuiven. Dat is goed nieuws voor de natuur, maar die dynamiek blijkt ook goed samen te gaan met veiligheid en de belevingswaarde van de kust. Deze dagen staan de dynamische duinen in de schijnwerper op een internationaal symposium aan de Hollandse kust. (SBV)

Bericht uitgegeven door Stichting Bargerveen [land] op [publicatiedatum]

De laatste jaren mogen de kustduinen in Nederland weer stuiven. Dat is goed nieuws voor de natuur, maar die dynamiek blijkt ook goed samen te gaan met veiligheid en de belevingswaarde van de kust. Deze dagen staan de dynamische duinen in de schijnwerper op een internationaal symposium aan de Hollandse kust. 

Vastlegging
De kustduinen vormen de natuurlijke zeewering voor grote delen van Nederland. Om ons land tegen de Noordzee te beschermen, zijn eeuwenlang duinen aangeplant met Helm en bomen. Op die manier werden kustduinen vastgelegd en leek de veiligheid gegarandeerd. De laatste decennia is er echter een omslag geweest in het denken over kustbeheer. Onder andere vanwege de stijgende zeespiegel ontstond het idee dat duinen mee moeten kunnen groeien. Door dicht aan de kust zand aan te voeren, worden de duinen gevoed en is de veiligheid gegarandeerd. Bijkomend voordeel is dat de duintoppen die hoger liggen dan de veilige hoogtelijn of die verder landinwaarts liggen niet meer vastgehouden hoeven te worden en weer mogen stuiven.

Dynamische kustduinen (foto: Marijn Nijssen)

Dynamiek als motor
Voor de natuur in kustduinen is het verstuiven van zand een belangrijke motor. Erosie door water en wind zorgt voor beweging in het duin. Zowel op plekken waar zand weg stuift als plekken waar zand zich ophoopt, ontstaan kansen voor de vegetatie om zich te verjongen. Het open zand, jonge vitale planten en de grote landschappelijke variatie die door de dynamiek ontstaan, vormen een ideale leefomgeving voor veel diersoorten. Bovendien is het vers verwaaiende zand vaak kalkrijk, waardoor duingebieden die door zure en stikstofrijke neerslag zijn verruigd meer kans hebben om te herstellen.

Begrazing in kustduinen (foto: Marijn Nijssen)

Europees belang
De Nederlandse duinen zijn op Europese schaal van groot belang. Slechts weinig landen kennen zo’n grote aaneengesloten duinenrij met hoge natuurwaarden. Vooral onze soortenrijke duingraslanden staan Europees in hoog aanzien. De afgelopen jaren zijn met geld van de Europese Unie in verschillende duingebieden herstelmaatregelen uitgevoerd. Op dit moment wordt tijdens het driedaags symposium ‘Dynamic Dunes 2015’ met beheerders, onderzoekers en beleidsmakers uit binnen- en buitenland kennis uitgewisseld die in de herstelprojecten is ontwikkeld.

Kleine parelmoervlinder bij viooltjes (foto: Marijn Nijssen)

Tekst en foto's: Marijn Nijssen, Stichting Bargerveen