Natuurberichten

Uitgever: Stichting Bargerveen

Stichting Bargerveen werkt aan duurzaam, systeemgericht herstel, ontwikkeling en behoud van natuur. Wij ontwikkelen ecologische kennis door middel van onderzoek, beheer-experimenten, monitoring en landschapsecologische systeemanalyses (LESA). Deze kennis vertalen we naar de praktijk van beheer en beleid.

Pagina 1 van 13 - 129 Resultaten

Veenbesparelmoervlinder

Hoge stikstofdepositie en bodemverzuring veranderen de bodemchemie en daarmee ook de kwaliteit van planten. Metingen op een gradiënt van hoge naar lage stikstofdepositie – van Nederland tot en met Zweden – moeten laten zien..


Lees verder 16 juli 2024   4 dgn oud
Halsbandparkiet

Het Nederlands Expertise Centrum Exoten bestaat tien jaar. In deze jaren is kennis over exoten gebundeld met als doel meer grip te krijgen op de beheersing van exoten, en om beleidsmakers en terreinbeheerders te adviseren over..


Lees verder 21 juni 2024   1 maand oud
afstervend en dood beukenhout

Meer diversiteit in de structuur van de boom- en struiklaag, een toename van afstervend en dood hout, meer soorten mieren en bijzondere doodhoutkevers, en een hogere dichtheid van karakteristieke broedvogels. Dat is de opbrengst..


Lees verder 18 juni 2024   1 maand oud
Hoogveenbos in het Weerterbos met een vlakdekkende begroeiing van veenmossen en water boven maaiveld.

In het Weerterbos komt het zeldzame bostype Hoogveenbos voor. Deze bossen worden gekenmerkt door een hoge bedekking van veenmossen op natte, basenarme en zure standplaatsen. De kwaliteit van de hoogveenbossen staat onder druk door..


Lees verder 22 mei 2024   1 maand oud
Kroondak van eikenbos in avondlicht

Veel insectensoorten die recent sterk zijn afgenomen, zijn voor hun voedsel afhankelijk van bladluizen. In natuurgebieden staan bladluispopulaties mogelijk onder druk van stikstofdepositie en pesticiden, wat een deel van de..


Lees verder 24 april 2024   2 mnd oud
De Kempesfles vanaf de zuidzijde.

Deze week is het nieuwe rapport over het referentiemeetnet vennen online verschenen. In dit meetnet worden al 46 jaar elf Nederlandse vennen gemonitord. De effecten van vermesting, verzuring en klimaatopwarming zijn terug te zien..


Lees verder 12 april 2024   3 mnd oud
Segrijnslak eet van de invasieve exoot

Bij biologische bestrijding worden organismen ingezet om een plaagsoort te onderdrukken. Dit is toe te passen met uitheemse soorten, vaak met hetzelfde natuurlijke verspreidingsgebied als de invasieve exoot. Hiermee zijn risico’s..


Lees verder 26 maart 2024   3 mnd oud
Japanse duizendknoop

In bermen lijkt het de goede kant op te gaan met de ecosysteemaanpak van de Japanse duizendknoop. Sinds 2021 volgt Janneke van der Loop in het LIFE Resilias-project de effecten van deze aanpak. Het project van Stichting Bargerveen..


Lees verder 27 februari 2024   4 mnd oud
Kleine Wrattenbijter eerste stadium, gefotografeerd in kweekruimte tijdens onderzoek

De kleine wrattenbijter is niet alleen een van de zeldzaamste sprinkhaansoorten van Nederland, ze is in haar hele verspreidingsgebied schaars. Bovendien liggen de Europese populaties sterk versnipperd. Op basis van DNA blijkt dat..


Lees verder 31 januari 2024   5 mnd oud
Voorbeeldexoten LIFE Resilias

In het Europese subsidieproject LIFE Resilias werken Bosgroep Zuid Nederland en Stichting Bargerveen zeven jaar lang aan systeemgericht natuurherstel om dominantie van exoten te doorbreken. Inmiddels zitten we op de helft van de..


Lees verder 30 januari 2024   5 mnd oud

Archief