Werkzaamheden voor nieuw leven in het veen van het Naardermeer

20-OKT-2015 - In fasen wordt in het Naardermeer gewerkt aan het kappen van moerasbos en het verwijderen van bosopslag. Dit leidt er toe dat de huidige veenmosrietlanden verbeteren en het bestaande veenmosrietland wordt uitgebreid. Dit is zeer belangrijk, want veenmosrietland vormt een belangrijk leefgebied voor diverse moerasvogels en andere fauna. Door deze werkzaamheden kan er weer nieuw leven in het veen ontstaan.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

In fasen wordt in het Naardermeer gewerkt aan het kappen van moerasbos en het verwijderen van bosopslag. Dit leidt er toe dat de huidige veenmosrietlanden verbeteren en het bestaande veenmosrietland wordt uitgebreid. Dit is zeer belangrijk, want veenmosrietland vormt een belangrijk leefgebied voor diverse moerasvogels en andere fauna. Door deze werkzaamheden kan er weer nieuw leven in het veen ontstaan.

Behoud het leven in het veen
Het Naardermeer behoort tot een van de grootste en meest waardevolle laagveengebieden van Europa. Maar de kwaliteit en de oppervlakte ervan zijn de laatste decennia sterk afgenomen. Dat geldt ook voor het aantal karakteristieke planten- en diersoorten dat er leeft. Het is daarom noodzakelijk om de oude veengebieden open en groen te houden. Als Natuurmonumenten hier niets aan doet groeit het landschap dicht en zullen soorten die onlosmakelijk met het veen verbonden zijn, zoals krabbescheer, trilvenen met zonnedauw, groenknolorchis en welriekende orchis verdwijnen.

Krabbescheer (foto: Jasenka Topic)

New LIFE for Dutch Fens
Niet alleen in het Naardermeer, maar in heel Nederland wordt hard gewerkt om het laagveen te behouden. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer gaan in acht laagveengebieden herstelmaatregelen uitvoeren. Omdat deze veengebieden, met hun bijzondere natuur, tot de grootste en meest waardevolle laagveengebieden van Europa behoren, is er een grote financiële bijdrage vanuit het Europese LIFE project: ‘New Life for Dutch fens’.

Laagveengebieden horen bij het oer-Hollandse landschap. Dit cultuurhistorisch landschap bestaat uit plassen, afgewisseld met bloemrijke veenweides, wuivende rietkragen en moerasbosjes. De grote afwisseling zorgt ervoor dat het belangrijke overlevingsplekken zijn voor bedreigde vogels en bijzondere planten. Omdat er in de veengebieden al lang geen turf meer wordt gewonnen groeien ze langzaam maar zeker dicht. Door de verdroging en vermesting rondom de veengebieden gaat dit proces nog sneller.

Tekst: Natuurmonumenten
Foto: Jasenka Topic, Saxifraga