Platalea leucorodia. Lepelaar

Nieuwe vogelkijkhut en broedeilandjes in Kroon’s Polders

Staatsbosbeheer
21-NOV-2016 - In het kader van het project Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen zijn de Kroon’s Polders op Vlieland beter beleefbaar gemaakt voor publiek. Tegelijkertijd kunnen de wadvogels hier van hun rust blijven genieten.

In de Tweede Polder is een vogelkijkhut geplaatst. Voor de strandbroeders zijn twee schelpeneilandjes aangelegd, waar ze komend voorjaar veilig hun eieren kunnen uitbroeden. En op de dijk langs de Vierde Polder (aan de Waddenzee) is een trap met een kijkscherm aangelegd. Ondertussen werkt Wetterskip Fryslân verder aan het watergebiedsplan in de polders, met als doel zoet water op het eiland te behouden.

Vogelparadijs

Kroon’s Polders zijn ruim 100 jaar geleden aangelegd door de toenmalige opzichter van Rijkswaterstaat, Jan Wouter Kroon. Het doel was Vlieland aan de westkant te verbreden en er weilanden aan te leggen, maar dat laatste mislukte. Staatsbosbeheer kreeg het nieuwe land vervolgens in beheer. In de loop der jaren groeide Kroon’s Polders uit tot een waar vogelparadijs. Tijdens hoogwater rusten hier duizenden (trek)vogels, zoals lepelaars, aalscholvers en groenpootruiters. Vogeltellers zagen maar liefst 128 verschillende soorten. Met de komst van de kijkhut kunnen vogelliefhebbers hier volop van al die vogels genieten en blijft de rust gewaarborgd.

Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen

In het project Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen werken Vogelbescherming Nederland, Staatsbosbeheer en andere natuurorganisaties nauw samen. Het doel van dit project is de omstandigheden voor broedende, rustende en foeragerende vogels in het waddengebied de komende jaren sterk te verbeteren. Dit doen we door meer rust te creëren voor vogels, bijvoorbeeld door nieuwe broedplaatsen en hoogwatervluchtplaatsen zoals broedeilanden in te richten. Maar ook door de natuurbeleving voor de bezoekers dichterbij te brengen. Want hoe meer mensen genieten van vogels en natuur in de wadden, hoe groter de steun voor behoud en herstel van dit kwetsbare gebied.

Tekst: Staatsbosbeheer
Foto: