Vanellus vanellus. Kievit met jongen

Beter beheer voor Drentse weide- en akkervogels

Natuurmonumenten
13-DEC-2016 - Omdat het niet goed gaat met de akker- en weidevogels in Drenthe, gaan vijftien organisaties werk maken van het behoud van deze vogels. Recent presenteerde Gedeputeerde Staten van Drenthe een plan van aanpak.

Het plan sluit aan bij de Tweede Kamermotie van Grashoff-Leenders om werk te maken van akker- en weidevogels. ‘Natuurmonumenten ondersteunt het plan van aanpak van de provincie, licht natuurbeheerder Ruud Kreetz van Natuurmonumenten toe. ‘Alleen met goed beheer en een natuurvriendelijker inrichting van het boerenland zijn de boerenlandvogels voor Drenthe te redden.’

Akker- en weidevogels horen bij Drenthe

‘Akker- en weidevogels horen bij Drenthe. Net als bloemrijke weilanden, bermen en akkerranden, met bijen, vlinders en andere dieren,’ Kreetz bekijkt het graag vanuit het brede perspectief. ‘Dat rijke landschap is de ecologische basis voor een gezonde populatie boerenlandvogels en vraagt om de juiste inrichting en zorgvuldig beheer.’ Afgesproken is om het plan voor vijf gebieden verder uit te werken tot een beheerplan met maatregelen. Kwaliteit(verbetering) van biotoop staat voorop. ‘Hoe die maatregelen er concreet uit zien, weten we nu nog niet. Dat gaan we samen nader uitwerken.’

Goed beheer

VeldleeuwerikNatuurmonumenten heeft veel ervaring met het beheer van weidevogelgebieden. Goed beheer draait onder meer om een goede waterstand in de vorm van plas-drassituaties, laat en gefaseerd maaien en goed insectenrijk kuikenland, beperkte mestgift, geen gebruik van bestrijdingsmiddelen en voorkomen dat teveel predatoren zich kunnen vestigen. ‘De sleutel ligt dus bij een gezond leefgebied. Dat geldt ook voor akkervogels’, concludeert Kreetz. 

Als de ecologische basiscondities op orde zijn, kan predatiebeheer nodig zijn om een kwetsbare populatie van akker- of weidevogels overeind te houden. Bijvoorbeeld maatregelen gericht op het voorkomen van predatie, zoals het bestrijden van vossen en het open houden van het gebied, helpen om in kansrijke gebieden een bronpopulatie van akker- of weidevogels in stand te houden. ‘Predatiebeheer is voor ons het sluitstuk en nooit het begin’, licht Kreetz toe. ‘Hoe we dat doen, moet geregeld worden in een predatieprotocol en –beheerplan. We vinden het belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt.’

Samenwerking van belang

Om inrichting en beheer van de kansrijke gebieden te organiseren, is samenwerking tussen de verschillende partijen cruciaal. Boerenlandvogels houden zich immers niet aan eigendomsgrenzen. Met een gebiedsgerichte aanpak kunnen we elkaar versterken, kennis delen en synergie zoeken in het beheer. Het plan van aanpak is een mooie stap naar een rijker boerenland. 

Tekst: Natuurmonumenten
Foto's: Piet Munsterman, Saxifraga (leadfoto: kieviten); Hans Hut