Ree

Samenwerking en maatwerk sleutel tot verlagen aantal aanrijdingen reeën

Zoogdiervereniging
25-JAN-2017 - Een goede samenwerking en kiezen voor maatwerk per gebied is de sleutel tot het verminderen van het aantal aanrijdingen met reeën in ons land. Dit is te concluderen uit de ‘Leidraad verminderen aanrijdingen reeën’ die is opgesteld door een samenwerkingsverband van de Dierenbescherming, LandschappenNL, Vereniging Het Reewild, Natuurmonumenten en de Zoogdiervereniging.

De leidraad is een hulpmiddel om tot een goed afgewogen en effectieve aanpak te komen en is toegestuurd aan partijen die betrokken zijn bij het voorkomen van aanrijdingen met wilde dieren zoals faunabeheereenheden en provincies.

Het ree is een aansprekend dier dat in vrijwel heel Nederland in het wild voorkomt. Voor veel mensen is een ontmoeting met een ree het hoogtepunt van een bezoek aan een natuurgebied. In de afgelopen halve eeuw is de reeënpopulatie in Nederland gegroeid van 5.000 naar mogelijk zo’n 100.000. Het gaat dus goed met het ree, maar dit heeft helaas ook een keerzijde. Hierdoor is het risico van botsingen tussen reeën en verkeer toegenomen. Er bestaat geen compleet beeld van het aantal aanrijdingen in Nederland. Geregistreerde aantallen liggen rond 4.800 en 5.300 per jaar, maar schattingen van sterfte door aanrijdingen liggen veel hoger tot wel 10.000 per jaar.

Leidraad ree (pdf; 0,6 MB)

Maatregelen

Er zijn al op veel plaatsen maatregelen getroffen om het aantal aanrijdingen met reeën te verminderen, met wisselend resultaat. Denk aan het verlagen van de snelheid op wegen waar veel reeën oversteken, het aanpassen van bermen waardoor dier en mens elkaar beter aan zien komen, wildwaarschuwingssystemen die dier of mens waarschuwen voor naderend gevaar en, alleen als andere maatregelen niet werken, afschot van reeën om de populatie te verkleinen. De opstellers van de leidraad zien kansen voor verbetering.

Maatwerk

Om te weten welke maatregel zinvol is om te nemen, moet allereerst de situatie worden geanalyseerd. Daarvoor zijn gegevens nodig over locaties, aantallen en tijdstippen van de aanrijdingen, kenmerken van de weg, ligging in het landschap, uitgevoerd beheer, etcetera. De leidraad bevat een stappenplan dat een handvat biedt om de benodigde informatie boven tafel te krijgen en een stromingsschema om vervolgens te bepalen welke maatregel passend is. Daarnaast wordt er in de leidraad een stappenplan aangeboden om te komen tot implementatie van de geselecteerde maatregelen.

Samenwerking

Voor de uitvoering is het logisch alle partijen met kennis over beheer, inrichting van wegen, en dergelijke, te betrekken bij het opstellen van een plan van aanpak om het aantal aanrijdingen te verminderen. Het gaat dan om eigenaren en beheerders van aan wegen grenzende gronden waar reeën leven, de wegbeheerders (gemeente, provincie) en uitvoerders van het faunabeheer (onder andere wildbeheereenheden). Alle partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het treffen van preventieve maatregelen. Nu werken ze nog te vaak los van elkaar waardoor informatie niet wordt uitgewisseld, goede maatregelen niet worden toegepast en de verkeerde en niet effectieve maatregelen worden getroffen.

Tekst: Neeltje Huizenga, Zoogdiervereniging
Foto: Maaike Plomp (leadfoto: ree)