Banner atlassen

Leefomgeving digitaal in kaart gebracht

Atlas Leefomgeving, Atlas Natuurlijk Kapitaal
15-JUN-2017 - De kwaliteit van onze leefomgeving is mede bepalend voor hoe we ons voelen. Het is prettig als er leuke vogels door de wijk vliegen, als stilte regeert tijdens de nachtelijke uren en als er nabijgelegen groen is. Wij stellen u graag voor aan twee digitale atlassen die Nederland almaar verder in beeld brengen en waarover u vanaf nu natuurberichten kunt lezen op Nature Today.

We nemen u mee naar de Atlas Leefomgeving en de Atlas Natuurlijk Kapitaal. Beide platforms zijn voor iedereen te bekijken en bieden een schat aan informatie, ook over uw woonplaats. Vult u de enquête in, dan draagt u bij aan de verdere ontwikkeling van deze sites.

Atlas Leefomgeving

Het tienjarig bestaan van de Atlas Leefomgeving wordt dit jaar gevierd, destijds opgericht als uitwerking van Europees beleid dat lidstaten verplicht milieu-informatie voor iedereen beschikbaar te maken en inmiddels met vele partners verder uitbreidend. U vindt op dit platform zowel informatie op kaart als tekstuele achtergrondinformatie over alles wat met onze leefomgeving te maken heeft. Thema’s zijn onder andere: bodem, water, lucht, groen en geluid. Dus als u benieuwd bent hoeveel lawaai die nabijgelegen spoorweg veroorzaakt, pak de kaart erbij. De bijbehorende achtergrondinformatie geeft naast wetenschappelijke inzichten over de gezondheidseffecten, ook een uitgebreide toelichting op beleid en wettelijke kaders.

Het isScreenshot 'Meer weten over fijnstof' ook mogelijk om allerlei kaarten te combineren en zo een completer beeld te krijgen. Misschien zoekt u de komende maanden wel een veilige buitenzwemplek in een stiltegebied? Of wilt u weten welke stoffen er allemaal onze luchtkwaliteit beïnvloeden en hoeveel er daarvan wordt uitgestoten? In de Atlas vindt u kaarten over fijnstof, kooldioxide, ozon en nog veel meer. En ook daarvoor geldt: er is veel uitleg beschikbaar. In totaal staan er bijna 300 kaarten op het platform, allemaal in- en uitzoombaar, met elkaar te combineren en met toelichting.

Deze Atlas biedt tevens aanknopingspunten om verdere acties te ondernemen. Ziet u bijvoorbeeld dat er in uw stad nogal problemen zijn met stikstofdioxide afkomstig van het verkeer? De Atlas Leefomgeving geeft handvatten om richting gemeente, GGD, provincie of andere partijen vragen te stellen en om instanties bijvoorbeeld uit te dagen hogere doelen te stellen wat betreft leefomgeving, milieu of gezondheid.

Het RIVM en Rijkswaterstaat verzorgen het beheer van deze Atlas, in samenwerking met provincies, gemeenten en andere beleids- en kennisinstituten.

Atlas Natuurlijk Kapitaal

De Atlas Natuurlijk Kapitaal is een uitwerking van het Europese Biodiversiteits-verdrag en geeft inzicht in de diensten die de natuur ons levert. Het gaat bijvoorbeeld over waterberging, voedsel, biomassa, bodemerosie, plaagonderdrukking en hernieuwbare energiebronnen. Het hogere doel is dat Nederland haar natuurlijke kapitaal duurzamer gaat inzetten. Daartoe worden ook diverse praktijkvoorbeelden uitgelicht. Deze dienen ter inspiratie, zowel voor beleidsmakers als stedenbouwkundigen en betrokken inwoners. Bijvoorbeeld over weidevogelbeheer, energie uit oppervlaktewater en het verbeteren van regenwaterafvoer in de stad.

Screenshot vegetatiekaartenTegenwoordig komt er steeds meer aandacht voor groen in de stedelijke omgeving. Op deze Atlas ziet u in één oogopslag hoe boom- of struikrijk uw woonplek of provincie is. Een afgeleide kaart toont het hitte-eilandeffect en wat de invloed van groen is. Versteende steden laten daarop een heel ander beeld zien dan plaatsen met veel parken. Wie wil, kan de groene kaarten combineren met natuurgebieden, fietsroutes, wandelroutes of elke andere kaart.

De Atlas Natuurlijk Kapitaal geeft naast allerlei actuele informatie ook een fors pallet aan kansen weer. Bijvoorbeeld via kaarten die aangeven waar potenties liggen om aan de slag te gaan met warmte- en koude opslag of met het winnen van aardwarmte uit watervoerende lagen in de ondergrond. Een eerste oriëntatie voor de plaatsing van windmolens valt te halen uit de kaart met de gemiddelde windsnelheden op 100 meter hoogte.

Enquête

De Atlas Leefomgeving en de Atlas Natuurlijk Kapitaal zijn nog volop in ontwikkeling. Er is inmiddels een heuse Atlas-community ontstaan met daarin alle toeleveranciers van informatie (kaarten en teksten). In die community bevinden zich ook gebruikers, waaronder een aantal hogescholen.

De atlassen willen graag een groter publiek van dienst zijn en daarvoor kunnen zij uw hulp gebruiken. Geïnteresseerd? Vul dan deze enquête in. Ook als u nog nooit een van beide atlassen heeft bezocht, zijn uw mening en ideeën relevant. Alvast bedankt en hopelijk tot ziens op de Atlas Leefomgeving en de Atlas Natuurlijk Kapitaal.

Tekst: Grieta Spannenburg, Atlas Leefomgeving en Atlas Natuurlijk Kapitaal
Foto's: Atlas Natuurlijk Kapitaal; Atlas Leefomgeving