bloemrijke berm op Texel

Wat is de staat van de Nederlandse wegbermen? Help mee!

De Vlinderstichting
22-JUN-2018 - Bermen langs wegen en wateren zijn een belangrijk leefgebied voor planten en dieren. In het bermbeheer gaan veel zaken goed, maar soms ook finaal mis. Daarom voeren De Vlinderstichting en FLORON campagne onder het motto 'Mijn berm bloeit!'. Om kansen en knelpunten in het bermbeheer in kaart te brengen, is ieders hulp welkom. Helpt u mee om de staat van de Nederlandse wegbermen op te maken?

In mei en juni wordt er in veel wegbermen weer gemaaid. Natuurlijk is maaibeheer noodzakelijk, vanwege verkeersveiligheid, overzicht en de gestage successie naar bos bij uitblijvend beheer. Nog veel te vaak echter worden grote arealen binnen een bestek in een korte periode volledig gemaaid. Midden in een tijd dat vrijwel alle vogels jongen hebben, die insecten op het menu hebben staan. Insecten die bijvoorbeeld in wegbermen leven. Ook voor zeldzame en algemene flora en fauna vormen wegbermen een belangrijk leefgebied. Gefaseerd beheer van bermen is daarom geen luxe maar noodzaak, willen we in onze landschappen ruimte houden voor flora en fauna.

Een geklepeld dijktalud bij Assendelft (NH). Klepelen lijkt goedkoop, maar heeft direct en indirect negatieve effecten op flora en insecten. Beter is het om te maaien en af te voeren, waarbij tenminste 15% van het oppervlak van de vegetatie ongemaaid blijft bij elke maaibeurt

Bermen zijn dus belangrijk. De Vlinderstichting en FLORON vinden het daarom zinvol om in kaart te brengen waar de kansen en knelpunten rond bermbeheer liggen. Waar gaat het beheer goed voor flora en fauna? En waar in ons land liggen bermen die een beheerimpuls kunnen gebruiken? Om dit in kaart te brengen hebben De Vlinderstichting en FLORON een meldpunt voor bermen opgezet. Iedereen kan bermen, positief en negatief, op de kaart zetten.  

Bermen melden

Bermen melden kan via de app 'Vlindermee', die gratis te downloaden is in de appstore en de playstoreIedereen kan op eenvoudige wijze meedoen en bermen melden. Dat kan op twee manieren: met de app 'Vlindermee' van De Vlinderstichting is onder de knop 'Mijn berm bloeit' ter plekke in het veld elke berm in Nederland te melden. Hiervoor wordt de GPS-positie van uw telefoon gebruikt. U kunt uw ervaring, waardering en foto van de berm direct doorgeven. De tweede optie is om bermen te melden via Vlinderstichting.nl/mijnbermbloeit. Met een klik op de kaart kunt u bermen doorgeven. Zo wordt langzaam maar zeker duidelijk waar in Nederland 'goede' en minder goede bermen liggen en daarmee waar kansen en knelpunten voor bermbeheer te vinden zijn. Uiterst nuttige informatie die bovendien voor iedereen raadpleegbaar is.

Nectarindex

Voor de plantenkenners is er nog een andere mogelijkheid om mee te doen. U kunt namelijk bermen inventariseren op nectarplanten. In een transect van 100 meter lengte maakt u elke 10 meter een opname. De methode staat uitvoerig toegelicht op de website van FLORON. Na digitale invoer van de inventarisatie wordt er automatisch een nectarindex berekend. Dit is een getal van 1 (slecht) tot 5 (goed), gebaseerd op abundantie (talrijkheid) van aanwezige nectarplanten, gecombineerd met gemeten nectarproductie van deze planten in een wetenschappelijke studie. Van elke geïnventariseerde en ingevoerde berm verschijnt direct een nectarindex op kaart. Op dit moment is van ruim 1200 locaties in Nederland een nectarindex bekend. Alle gegevens zijn gratis te raadplegen op Floron.nl/bermen. Laat u dus inspireren en help mee om de staat van Nederlandse bermen in kaart te brengen!

Denk altijd aan je eigen veiligheid en draag een hesje in de berm. Ga niet zonder toestemming in gevaarlijke bermen langs snelwegen of spoorwegen aan de slag!

Tekst en foto's: Anthonie Stip, De Vlinderstichting