Pimpernelblauwtje

Maatregelen tegen verdroging Bossche Broek

Provincie Noord-Brabant
30-AUG-2018 - Met de natuur in het Bossche Broek gaat het niet zo goed. Het Bossche Broek verdroogt waardoor de bijzondere flora en fauna in dit gebied dreigen te verdwijnen. Om dit te voorkomen en om de kwaliteit en de diversiteit te behouden en te verbeteren, voert Staatsbosbeheer in opdracht van de Provincie Noord-Brabant werkzaamheden uit. Dit vindt plaats van half september tot eind december 2018.

Het Bossche Broek ten zuidoosten van 's-Hertogenbosch is een topnatuurgebied in Europa met blauwgraslanden en trilvenen. In het verleden is de Zuiderplas gegraven voor zandwinning. Het is een mooi recreatiegebied geworden, maar door de ontgraving krijgt het Bossche Broek minder kwelwater: kalkrijk gefilterd grondwater uit de Kempen.

Verhogen waterpeil

Eeuwenlang kwam kwelwater omhoog in de graslanden van het Bossche Broek waardoor de zeldzame vegetatie ontstond die thuishoort in blauwgraslanden en trilvenen. Deze vegetatie bestaat onder andere uit blauwe knoop, grote pimpernel, veenpluis, moeraskartelblad en vele andere soorten. Nu stroomt er teveel van dit kostbare water de Zuiderplas in. Ten noorden van de Donkerhooiweg wordt het waterpeil met kleine stapjes, dit wil zeggen vijf centimeter per jaar, verhoogd tot een maximum van veertig centimeter. Dit start in 2019: zo komt het kwelwater weer op de plek waar het thuishoort. 

Oorspronkelijke Bossche Broek soorten, vlnr: pimpernelblauwtje, moerassprinkhaan, blauwe knoop

Overige werkzaamheden

Eind 2018 worden de sloten uitgemaaid en het struweel deels verwijderd om het uitzicht te verbeteren. Sloten die in de loop van de tijd ondieper zijn geworden, worden weer verdiept tot het oude niveau. Een deel van de sloten krijgt een aangepaste schuine kant met plateau om de waardevolle grote en kleine modderkruiper paaiplaatsen te geven om eitjes af te zetten. Daarnaast worden er vaste maaidepots aangelegd.

Samenwerking

Staatsbosbeheer werkt in dit project samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch, Waterschap De Dommel en de Provincie Noord-Brabant. De provincie financiert het project in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Tekst: Saskia Meijs, Provincie Noord-Brabant
Foto's: Staatsbosbeheer