landschap in de Achterhoek

Achterhoekse houtsnippers verduurzamen de productie van veevoer

Provincie Gelderland
21-SEP-2018 - Coöperatie Streekhout Achterhoek gaat houtsnippers uit bos- en landschapsonderhoud leveren aan een nieuwe biomassacentrale van een veevoederfabriek in Lochem. De fabriek brengt hiermee het gebruik van fossiele energie terug, en landschapselementen krijgen weer meer economische waarde.

In het Achterhoekse landschap spelen houtwallen, houtsingels en kleine bosjes een grote rol. Zij maken het landschap aantrekkelijk en bevatten een hoge biodiversiteit. Vroeger leverden zij brand- en geriefhout, maar nu hebben ze geen economische waarde meer. Veel landschapselementen zijn verdwenen en het onderhoud van wat er nog is, is afhankelijk van subsidies.

Streekhout Achterhoek zet nu een stap waardoor de landschapselementen weer een economische waarde krijgen. Vanaf 2019 zal jaarlijks zo'n 7500 ton houtsnippers tegen een vaste prijs geleverd worden aan de veevoederfabriek ForFarmers in Lochem. ForFarmers bouwt een nieuwe biomassacentrale en vervangt zo fossiele brandstof door lokaal en duurzaam geproduceerde biomassa.

Dick Looman is de voorzitter van de Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA) en is één van de initiatiefnemers. Hij vertelt: “Dit is een hele mooie stap in de verduurzaming van de gehele productieketen. Houtsnippers die vrijkomen bij het landschapsbeheer kunnen we samen met ForFarmers nuttig inzetten en tot waarde brengen in onze eigen regio. Zo dragen we bij aan de realisatie van duurzaamheidsdoelstellingen en een beter en effectiever beheer en onderhoud van de natuur en het landschap in de Achterhoek. Tegelijk creëren we middelen voor een aanvullend verdienmodel voor de grondeigenaren en om het onderhoud te kunnen financieren.”

Hout uit landschapselementen in de Achterhoek wordt in plaats van fossiele brandstof gebruikt in een nieuwe biomassacentrale. De landschapselementen krijgen op deze manier weer economische waarde

In de Coöperatie Streekhout Achterhoek werken Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de VALA, de koepel van agrarische natuurverenigingen in de Achterhoek, samen. Gezamenlijk beheren zij ongeveer de helft van de houtwallen, hagen en bospercelen in het gebied. De VALA heeft voor de elementen die zij in beheer heeft het programma BOOM ontwikkeld, waarin alle landschapselementen zijn ingevoerd, met gegevens over onderhoudstoestand, opbrengst en nog veel meer. Zo kan het onderhoud eenvoudig gepland worden en kan ingeschat worden hoeveel biomassa daarbij vrijkomt. Overigens is de totale productie aan houtige biomassa in de Achterhoek nog vijf maal groter dan de te contracteren 7500 ton. Er is dus nog ruimte voor enkele grote houtsnipperkachels.

Tekst: Willem Drok, Provincie Gelderland
Foto's: Rutger Hollander, Provincie Gelderland (leadfoto: landschap in de Achterhoek); J. Duivenvoorde