Komende jaren grootschalig natuurherstel in Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant
2-JAN-2019 - Het inrichten en herstellen van natuurgebieden neemt dit jaar overal in Brabant een grote vlucht. Provincie, waterschappen en terreinbeherende organisaties gaan natuurgebieden robuuster maken en kwalitatief verbeteren voor een betere biodiversiteit.

Met de werkzaamheden zijn vele miljoenen gemoeid; geld dat grotendeels van het Rijk en de provincie komt. Zo hebben Gedeputeerde Staten op 4 december een 21 miljoen beschikbaar gesteld aan waterschap De Dommel. Daarmee worden hydrologische en ecologische aanpassingen verricht in de Natura 2000-gebieden Kempenland-West, Leenderbos, Groote Heide en De Plateaux.

Heide, gras en vennen

Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Natuurmonumenten en de waterschappen hebben ook plannen klaarliggen voor natuurherstel in onder meer De Brabantse Wal, Ulvenhoutse Bos, Strabrechtse Heide, Loonse en Drunense Duinen, Kampina en Oisterwijkse Vennen, Vlijmens Ven, Regte Heide en Groote Heide. Het gaat hierbij voornamelijk om herstelmaatregelen in heideterreinen en graslanden, zoals extra maaien, begrazing met schaapskuddes en plaggen. Ook staan verbeteringen aan vennen op het programma, zoals baggeren en bomen verwijderen van de oevers. Met deze werkzaamheden is nog eens ongeveer € 30 miljoen gemoeid.

PAS

Als gevolg van landbouw, industrie en verkeer komt er te veel stikstof in de natuur. Daarom startte de overheid in 2015 met het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Met deze aanpak wil de overheid het overschot aan stikstof beperken en natuurherstel mogelijk maken.

Veel natuurherstelmaatregelen gebeuren in het kader van het PAS en moeten in 2021 klaar zijn. De discussie die momenteel bij het Europees Hof en de Raad van State wordt gevoerd over het PAS heeft hierop geen nadelige invloed. Met andere woorden: de geplande natuurherstelmaatregelen vinden gewoon doorgang.

Tekst: Saskia Meijs, Provincie Noord-Brabant
Foto: Provincie Noord-Brabant