Wandelende mensen op de heide.

Zoektocht naar kansen en mogelijkheden voor natuurlijk beheer rondom Natura 2000-gebieden

Naturalis Biodiversity Center
9-JUL-2022 - Nederland kent veel mooie natuurgebieden met bijzondere planten en dieren. Door verdroging, versnippering en te veel stikstof staat deze natuur onder druk. In het All4Biodiversity-platform werken betrokken partners samen om de kwaliteit van natuurgebieden te verhogen en zo de biodiversiteit te herstellen. Ze zoeken naar kansen en mogelijkheden voor natuurlijk beheer rondom Natura 2000-gebieden.

Om de natuurkwaliteit te verbeteren, is samenwerking met landeigenaren en -beheerders uit de directe omgeving van het natuurgebied cruciaal. Verspreid over vijf deelnemende provincies werken gebiedspartners samen met lokale betrokkenen in pilotprojecten. Via een gebiedsgerichte aanpak zoeken zij naar kansrijke maatregelen om de natuurwaarden rond een Natura 2000-gebied te verhogen en voeren deze vervolgens uit. Tegelijkertijd worden kennis en praktijkvoorbeelden voor een succesvolle samenwerking verzameld. Dit draagt bij aan de bescherming van de natuurgebieden zelf en vergroting van de biodiversiteit in de omliggende gebieden.

Inspiratie en perspectief

De kansrijke maatregelen moeten alle betrokkenen in het gebied uiteindelijk ook financieel iets opleveren, zodat er voor boeren, recreatieondernemers en anderen een goede toekomst blijft bestaan. All4Biodiversity besteedt daarom veel aandacht aan natuurinclusieve landbouw en alternatieve verdienmodellen. Voorbeelden zijn de verkoop van streekproducten, innovatieve toepassingen van landbouwgewassen of het vergroten van het toeristisch aanbod. Op deze manier moet beschermen en herstellen van biodiversiteit van een kostenpost een inkomstenbron worden.

Belangrijk is ook dat de maatregelen voor het versterken van biodiversiteit financieel duurzaam zijn, zodat er voor boeren, recreatieondernemers en andere partijen ook in de toekomst een goede boterham te verdienen valtDe ontwikkelde maatregelen en leerervaringen worden breed gedeeld met het netwerk van stakeholders via trainingen, presentaties en andere vormen van kennisoverdracht. Deze ontwikkelingen worden ook toegankelijk gemaakt in een online toolbox. Daarmee hoopt All4Biodiversity dat hun inzichten in en rond alle Natura 2000-gebieden in Nederland toegepast worden. 

All4Biodiversity vormt een inspiratiebron voor alle gebiedsprocessen in Nederland die hiervan gebruik kunnen maken. Via gebiedsgerichte projecten die gekoppeld zijn aan actuele opgaven, zoals de aanpak van stikstof, bodemdaling of het klimaatvraagstuk, maken ze de versterking van het landelijke gebied en natuur mogelijk. 

Meer informatie

Tekst: Francisca Wit, Naturalis Biodiversity Center
Foto's: Naturalis Biodiversity Center; Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel