Een van de drogere vindplaatsen van de heidehommel op het Dwingelderveld

Nieuw programma All4biodiversity verbetert kwaliteit natuurgebieden

Vogelbescherming Nederland
14-JAN-2021 - De kwaliteit van de beschermde natuurgebieden in Nederland moet omhoog. Daarvoor gaan vijf provincies, twee ministeries, verschillende natuur- en landbouworganisaties en de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel samenwerken. Ook Vogelbescherming is deelnemer aan dit programma met een looptijd van zes jaar, onder de noemer ‘All4biodiversity’.

Nederland telt in totaal ruim 160 zogenoemde ‘Natura 2000-gebieden’. Deze natuurgebieden hebben de hoogst mogelijke beschermde status binnen Europa, omdat er bijzondere planten, dieren of landschappen te vinden zijn.

Provincies moeten er, samen met de rijksoverheid, voor zorgen dat het goed gaat met deze natuurgebieden. Helaas hebben in Nederland veel Natura 2000-gebieden te lijden onder activiteiten vanuit de directe omgeving, bijvoorbeeld door verdroging, versnippering of een teveel aan stikstof. All4biodiversity wil daar iets aan doen. Bij de bescherming van natuurgebieden zijn daarom dus ook partners uit de omliggende omgeving nodig. Zo komt een gebiedsgerichte aanpak tot stand.

All4biodiversity zorgt voor een gebiedsgerichte aanpak

Verdienmodellen

Het programma All4biodiversity krijgt de komende zes jaar onder meer vorm via concrete pilot-projecten in de vijf deelnemende provincies (Zuid-Holland, Limburg, Friesland, Gelderland en Noord-Brabant). Binnen die projecten gaan de betrokken gebiedspartners op zoek naar kansrijke maatregelen om de natuurkwaliteit rond een Natura 2000-gebied te verhogen. Boerenlandvogels en vogels typisch voor duinen, kwelders, bossen en het rivierengebied zullen hiervan profiteren.

Bij het verbeteren van de natuurkwaliteit zoeken de betrokken partijen aansluiting bij andere opgaven, zoals bodemdaling en het klimaatvraagstuk. Belangrijk is ook dat de maatregelen financieel duurzaam zijn, zodat er voor boeren, recreatieondernemers en andere partijen ook in de toekomst een goede boterham te verdienen valt.

Het is de bedoeling dat de opgedane kennis ook wordt gebruikt in de andere provincies van Nederland. Via samenwerking kunnen partijen in het buitenland ook profiteren van de opgedane ervaringen.

All4biodiversity richt zich ook op natuurinclusieve landbouwEr wordt daarom veel aandacht besteed aan zogeheten verdienmodellen voor natuurinclusieve landbouw en alternatieve verdienmodellen, zoals de verkoop van streekproducten, innovatieve toepassingen van landbouwgewassen, of het vergroten van het toeristisch aanbod. Kort gezegd, als er wat wordt verdiend - bijvoorbeeld ook door boeren te belonen voor maatschappelijke diensten - dan kunnen de natuurmaatregelen ook op de lange duur uit.

Het is de bedoeling dat de in de projecten opgedane ervaring en kennis ook worden toegepast in en rondom beschermde gebieden in de andere provincies dan de genoemde vijf. Via internationale samenwerking kan het project ook buiten Nederland navolging krijgen.

Deltaprogramma biodiversiteitsherstel

All4biodiversity bouwt voort op de samenwerking binnen het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en vormt daarbinnen een belangrijke pijler om iets te doen aan klimaatverandering en de stikstofproblematiek. Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is een netwerk van bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden en heeft als doel het verlies aan planten en dieren in Nederland tegen te gaan.

Belangrijke onderdelen van het Deltaplan vormen een gebiedsgerichte aanpak, het introduceren van nieuwe verdienmodellen en stimulerende wet- en regelgeving voor herstel van biodiversiteit. Het programma wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europese LIFE IP fonds voor natuur, milieu en klimaat.

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto's: Mathijn Speelman; Maaike Plomp