N34

Drentse gemeentes, waterschappen en provincie slaan handen ineen voor versterken biodiversiteit

Provincie Drenthe
13-DEC-2018 - Donderdagmiddag 29 november 2018 ondertekenden acht Drentse gemeenten, drie waterschappen en de provincie Drenthe het document ‘Soortenrijk Drenthe – Samenwerken aan natuurvriendelijk beheer van bermen en oevers’. Hierin spreken zij de ambitie uit om door ecologisch beheer de biodiversiteit van bermen, taluds, oevers en overhoeken te verbeteren.

Zij worden hierin ondersteund door tal van betrokken maatschappelijke organisaties, die een ondersteuningsverklaring hebben ondertekend. De gezamenlijke inzet moet leiden tot een hogere biodiversiteit in het landelijk gebied.

De aanleiding voor deze actie is vooral de enorme teruggang van insecten in ons boerenland. Dat leidde in juni 2017 tot de Motie Boerenlandvlinders (pdf; 0,2 MB), die unaniem door alle partijen in de Drentse Provinciale Staten werd aanvaard. De motie riep het Drents bestuur op om snel actie te ondernemen om de teruggang van de boerenlandnatuur – vlinders voorop – een halt toe te roepen. De provincie Drenthe heeft de motie uitgewerkt tot een aantal acties waarvan het document Soortenrijk Drenthe, een afsprakenkader voor ecologisch bermbeheer, er een is. Het afsprakenkader moet gaan leiden tot een andere kijk op het beheer van bermen, oevers en ander groen.

Icarusblauwtjes op boerenwormkruid

Sommige gemeenten en andere organisaties beheren hun bermen en ander openbaar groen op traditionele wijze zonder extra aandacht te besteden aan de biodiversiteit van het platteland. Vaak worden de bermen en taluds bijvoorbeeld een paar keer jaar gemaaid waarbij het maaisel blijft liggen. Door het aantal maaibeurten te beperken en het maaisel af te voeren ontstaat geleidelijk een veel meer gevarieerde begroeiing met veel bloeiende planten, dé voedselbron voor veel vlinders en andere insecten. Op die manier draagt dit natuurvriendelijke beheer bij aan de versterking van de Drentse boerenlandnatuur. Recreanten waarderen deze fleurige bermen en taluds in hoge mate. Zo dragen bloeiende bermen niet alleen bij aan de biodiversiteit, maar ook aan de versterking van natuurtoerisme en de lokale economie.

Samenwerking belangrijk

Knollathyrus in berm EesGedeputeerde Henk Brink, verantwoordelijk voor wegen en kanalen: “De provincie beheert tientallen kilometers berm. Wij hebben van oudsher aandacht voor de diversiteit van onze bermen. Bij de aanleg of vernieuwing van wegen bijvoorbeeld, zaaien wij een deel van onze bermen al in met Drentse bloemmengsels, waardoor het in die bermen direct voor de vlinders en bijen goed toeven is.” Natuurgedeputeerde Henk Jumelet noemt met name het belang van de samenwerking met de gemeenten, maatschappelijke organisaties en de waterschappen: “Wij zien dit als een startpunt voor intensieve samenwerking om met elkaar te werken aan een nog soortenrijker Drenthe.” Jumelet is blij met de ondersteuning van het initiatief door partijen als LTO Noord, de Natuur en Milieufederatie Drenthe, de Drentse Boermarken, Landschapsbeheer Drenthe en diverse andere organisaties.

Vier gemeentes en een waterschap beraden zich nog op het afsprakenkader. De provincie Drenthe hoopt dat deze organisaties zich alsnog aansluiten bij het initiatief zodat in heel Drenthe bermen en taluds ecologisch worden beheerd.

Meer acties

Ook een meer ecologisch beheer van andere elementen in het landschap, zoals overhoekjes en plantsoenen, maakt deel uit van de nieuwe provinciale aanpak, zoals extensief en flexibel maaien en afvoeren van openbaar groen.

Andere activiteiten die in de steigers staan als onderdeel van de uitvoering van de Motie Boerenlandvlinders zijn onder meer een lespakket voor scholen, de Bijles, een speciale subsidieregeling voor kleinschalige natuurvriendelijke initiatieven en activiteiten die bijdragen aan het draagvlak voor de versterking van de Drentse biodiversiteit.

Bloeiende berm langs fietspad Alteveer

Opening bijenhotel

De ondertekening vond plaats in de Veldhoeve in Orvelte, een educatief centrum van het IVN, het instituut voor natuureducatie en duurzaamheid. Het programma bevatte presentaties over de toestand van onze boerenlandvlinders, over de Bijles, het educatieve programma en over andere activiteiten die Drenthe ontplooit voor onze biodiversiteit, van steenuil tot rozenkransje. De bestuurders van gemeenten, provincie en waterschappen hebben die middag symbolisch bijgedragen aan onze biodiversiteit door een groot bijenhotel te openen, goed nieuws voor onze wilde bijen.

Meer informatie

Tekst: Provincie Drenthe
Foto’s: Hans Dekker