Eerste schip vaart door de bochtafsnijding Delftse Schie; de natuurvriendelijke over in de nieuwe vaargeul is goed te zien

Bochtafsnijding Delftse Schie biedt kansen voor trekvissen

Provincie Zuid-Holland
6-FEB-2019 - Op 28 januari openden minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en gedeputeerde Rik Janssen (provincie Zuid-Holland) de bochtafsnijding bij de Delftse Schie. Hierdoor heeft de scheepvaart een snellere en veiligere route. Dankzij de aanleg van een paaiplaats en natuurvriendelijke oevers krijgen trekvissen als aal en driedoornige stekelbaars binnenkort ook meer de ruimte.

De komende maanden neemt de provincie Zuid-Holland in en rond de Delftse Schie maatregelen voor vismigratie nu de aanleg van een route voor binnenvaartschepen is afgerond, waaronder het verwijderen van twee haakse bochten in de Schie. Met deze maatregelen kunnen ook trekvissen zoals de aal en de stekelbaars zich makkelijker door de regio bewegen. Daarom is er naast het planologisch ontwerp voor de scheepvaart ook gekeken naar de ecologische mogelijkheden om vissen te laten schuilen en paaien. De Delftse Schie bij Overschie vormt een belangrijke verbinding in het watersysteem van het hoogheemraadschap van Delfland. Vissen zoals de aal en de driedoornige stekelbaars gebruiken deze vaarweg als route om van hun geboorteplaats naar zee en weer terug te kunnen zwemmen om zich voort te planten.

Een hectare natuurvriendelijke oevers

Mannetje van de driedoornige stekelbaars in karakteristiek broedkleed

Aan de randen van de Delftse Schie wordt in de komende maanden één hectare natuurvriendelijke oevers gerealiseerd. Dit zijn ondiepe oevers van zo’n vijf á zes meter breed, die een beschutte leefomgeving vormen voor bijvoorbeeld waterplanten, insecten, kikkers, padden, kleine zoogdieren en vissen. Daarnaast helpen natuurvriendelijke oevers bij het verhogen van de waterkwaliteit. Ook heeft de provincie in de luwte van de nieuwe vaarweg een kleine paaiplaats voor vissen aangelegd, met een oppervlakte van 1000 vierkante meter. Deze geboorte- en groeiplaats ligt in rustig en ondiep water, waardoor de vissen betere overlevingskansen hebben.

Dit soort maatregelen bevorderen de verspreiding van de aal, waarvan de populatie nog steeds zorgwekkend is. Met de driedoornige stekelbaars is het iets beter gesteld, maar ook deze is voor verdere verspreiding afhankelijk van het kunnen passeren van barrières zoals gemalen en stuwen. De bochtafsnijding van de Delftse Schie zorgt dus voor een belangrijke doorvoerader voor de beroepsvaart enerzijds, en anderzijds voor het behouden en zelfs versterken van de natuurlijke waarde van de Schie. De provincie heeft de bochtafsnijding aangelegd in combinatie met de uitvoeringsmaatregel voor de Europese Kaderrichtlijn Water.

Routekaarten voor vismigratie

Eerste schip vaart door de bochtafsnijding Delftse Schie: de natuurvriendelijke oever in de nieuwe vaargeul is goed te zien

Dit project is een voorbeeld van een samenwerking tussen partijen met verschillende belangen. In het stroomgebied Rijn-West werkt de provincie nauw samen met de waterbeheerders aan vismigratie rondom de Nieuwe Waterweg, namelijk Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Rijkswaterstaat. In dit samenwerkingsverband maken de partijen gebruik van routekaarten voor vismigratie, die zichtbaar maken welke wateren al bereikbaar zijn geworden voor trekvissen en welke nog niet. Bijvoorbeeld Routekaart voor vismigratie in de Nederlandse Delta (pdf: 19 MB) en Routekaart voor vismigratie en -habitat in de Rijndelta (pdf: 5,5 MB).

Meer informatie

Zie voor meer informatie onderstaande korte film over de aanpassingen voor de bochtafsnijding Delftse Schie, met vanaf 1:41 uitleg over de natuurvriendelijke maatregelen.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.
Bochtafsnijding Delftse Schie (Bron: Provincie Zuid-Holland)

Tekst: Jan Willem Rijke en Violet van Houwelingen, Provincie Zuid-Holland
Foto's: Provincie Zuid-Holland; Paul van Hoof
Filmpje: Provincie Zuid-Holland