Nieuwe natte natuur voor moerasvogels in polder Groot Mijdrecht Noord-Oost

Provincie Utrecht
5-JUL-2019 - Tussen Utrecht en Amsterdam, in de polder Groot Mijdrecht Noord-Oost, is een moeras gerealiseerd. Natuur, waterberging en landbouw gaan hier samen. De eerste 17 hectare natte natuur voor moerasvogels is nu een feit.

De oude slootstructuur is nog steeds zichtbaar. In de moerasblokken ontstaat een variatie van nat en droog, met riet- en grasvegetaties. Het watersysteem is geïsoleerd van de omgeving. Dit om regenwater vast te houden voor een goede waterkwaliteit. Aan de randen van de moerasblokken liggen sloten. Die beperken de vernatting van aangrenzende percelen.

Water bergen en natte natuur

De provincie en het waterschap vonden elkaar in Groot Mijdrecht Noord-Oost. De provincie streeft naar meer biodiversiteit en vergroting van het Natuur Netwerk Nederland (de vroegere Ecologische Hoofdstructuur). Het waterschap heeft een waterveiligheidsopgave. Het nieuwe moerasland vervult daarom twee functies: het bergen van water en natte natuur voor moerasvogels, amfibieën en insecten.

Natuurboeren gezocht

Tussen de moerassen in komen bloemrijke graslanden. Voor het beheer daarvan wil Natuurmonumenten, dat de moerasblokken gaat beheren, samenwerken met natuurboeren die de percelen gebruiken voor natuurinclusieve landbouw. Natuurmonumenten zoekt natuurboeren om deze percelen te pachten.

Niet zonder slag of stoot

Over de natuurontwikkeling die nu gerealiseerd is, was de afgelopen jaren veel te doen. In het oorspronkelijke plan moesten de inwoners wijken voor nieuwe natuur. Na bemiddeling van oud-politicus Johan Remkes en een in 2012 door Natuurmonumenten, gemeente De Ronde Venen, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, bewoners en de provincie gesloten Pact van Poldertrots was er wél draagvlak voor natuurontwikkeling volgens een versoberde veenribbenvariant. Daarbij konden alle polderbewoners blijven wonen in Groot Mijdrecht Noord-Oost.

Tekst en foto: provincie Utrecht