spandoek langs de N319

Actie tegen bomenkap boekt succes

Provincie Gelderland
15-JUL-2019 - De Staten van Gelderland omarmen unaniem het burgerinitiatief ‘Stop de bomenkap langs N-wegen in Gelderland’. Behoud van gezonde bomen wordt het uitgangspunt van alle toekomstig beleid. Dat bleek in de Statenvergadering van woensdag 3 juli. De aanvraag voor een kapvergunning voor het lopende project N319 wordt ingetrokken en de provincie komt nog dit jaar met een nieuw plan.

Het burgerinitiatief komt voort uit acties tegen het plan voor groot onderhoud op de N319, de weg van Ruurlo naar Groenlo. Volgens dat plan zouden 343 bomen gekapt worden, en 480 geplant. Zo zou gefaseerd gewerkt worden aan nieuwe laanstructuren op een veiliger afstand van de weg. Maar tientallen te kappen bomen zijn monumentaal en meer dan een eeuw oud. Zij hebben een grote ecologische en landschappelijke waarde en zijn niet zomaar te vervangen door jonge aanplant. Veel mensen vinden het onaanvaardbaar dat deze gekapt zouden worden. Zij vragen zich ook af of de weg dan wel veiliger wordt; ga je niet gewoon harder rijden als ze er niet meer staan? Is de verkeersveiligheid niet méér gediend met een maximumsnelheid van 70 km/uur? Het burgerinitiatief haalde 1800 handtekeningen op voor een beleidswijziging, namelijk: het uitgangspunt voor alle toekomstig beleid moet zijn: behoud van gezonde bomen.

De provincie zit als wegbeheerder met een dilemma. De provinciale wegen zijn de wegen waarop de meeste verkeersdoden vallen. De provincie wil er alles aan doen om het aantal verkeersslachtoffers terug te brengen. Vanuit verkeersveiligheid hoort langs een 80 km-weg een obstakelvrije zone van vier en een halve meter breed te liggen; dat zijn de landelijke CROW-richtlijnen. Wegbeheerders kunnen daarvan afwijken, maar alleen als daarvoor bijzondere redenen zijn.

Aan de andere kant: er staan vele duizenden bomen op minder dan vier en een halve meter langs de verschillende provinciale wegen. Het kappen van deze bomen zou een enorme ingreep in het landschap zijn, en de bermen zijn niet altijd breed genoeg om de bomen op een grotere afstand van de weg te herplanten.

Bomen langs de N319 bij Ruurlo

Op dit moment hanteert de provincie een aanpak van bomen langs wegen die zorgvuldig de waarde van bomen in beeld brengt en nagaat welke mogelijkheden er zijn om bomen te behouden. Tot er nieuw beleid is, blijft deze methode het uitgangspunt. Voor het lopende project groot onderhoud N319 betekent dit dat we, in participatie met de omgeving, nog zorgvuldiger zullen onderzoeken welke bomen kunnen blijven staan. Hierover zullen we opnieuw in gesprek gaan met de omgeving. Vervolgens zal een nieuwe kapvergunning aangevraagd worden. De oude aanvraag is ingetrokken.

In het coalitieakkoord van het Gelders bestuur staat dat de provincie terughoudend zal zijn met het kappen van bomen. Gedeputeerde Peter Drenth had al aangekondigd dat de provincie nieuw beleid wil maken voor het omgaan met bomen en bos. Door zich achter het burgerinitiatief te scharen, geeft het Gelders parlement een flink schot voor de boeg: het uitgangspunt voor dit nieuwe beleid moet zijn: behoud van gezonde bomen.

Tekst en foto's: Willem Drok, provincie Gelderland