Opvliegende smienten boven water

Strijd tegen afschot smienten in Zuid-Holland

Vogelbescherming Nederland
19-FEB-2020 - De overwinterende smienten in Zuid-Holland leken uit de problemen door een verbod op afschot door de rechter. Met het aangekondigde beroep tegen de uitspraak door de provincie, is de toekomst van de eenden echter toch niet meer zeker. Vogelbescherming en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland leggen zich er niet bij neer. Helpt u mee?

Na twee jaar procederen, kwam in december 2019 het verlossende woord voor overwinterende smienten in Zuid-Holland. De rechtbank oordeelde dat de ‘fluiteenden’ niet geschoten mogen worden. Heuglijk nieuws natuurlijk! Daarmee is het hoofdstuk helaas nog niet afgesloten. Zowel de Faunabeheereenheid als de provincie Zuid-Holland zijn tegen de uitspraak in beroep gegaan. Daarom schaart Vogelbescherming zich achter de petitie van Natuur en Milieufederatie Zuid Holland (NMZH) om de smient nog beter beschermd te krijgen.

Herziening omgevingsverordening biedt kansen

Ondanks de overwinning bij de rechtbank, is door het hoger beroep het nog niet honderd procent zeker dat het afschotverbod voor de Zuid-Hollandse smienten blijft gelden. Daarom willen we onze boodschap, een definitief verbod op het afschieten van smienten in Zuid-Holland, extra kracht bijzetten.

Dit is daarvoor het geschikte moment, want het omgevingsbeleid van de provincie Zuid-Holland wordt herzien. Onder meer de omgevingsverordening wordt herzien, waarbinnen ook de ‘vrijstelling directe schade bestrijding’ is opgenomen. Praktisch gezien is dat een opsomming van diersoorten die in het kader van schadebestrijding mogen worden gedood. In Zuid-Holland staat de smient ook op deze lijst.

Vogelbescherming Nederland en NMZH willen dat de smient van deze vrijstellingenlijst geschrapt wordt. Als dat gebeurt, wordt het voor de provincie namelijk aanzienlijk lastiger om toestemming te geven voor het afschieten van deze prachtige vogels.

Door gebrek aan zeegras en zeekraal wijken smienten noodgedwongen uit naar grasland

Schade aan gewassen als excuus voor afschot

Waar smienten vroeger voldoende zeekraal en zeegras in de Waddenzee en de kwelders vonden, zijn ze door een tekort daaraan steeds meer aangewezen op gewoon gras op de weilanden. Dat is tegen het zere been van provincies Zuid- en Noord-Holland, die vinden dat hierdoor teveel schade aan gewassen ontstaat. Vogelbescherming is het er vanzelfsprekend niet mee eens de smienten, die nota bene in aantal afnemen, om die reden te doden.

Dit resulteerde de afgelopen tijd in juridische procedures waarbij zowel Noord- als Zuid-Holland steeds bakzeil moesten halen. In beide provincies heeft Vogelbescherming de afgelopen jaren succesvol geprocedeerd. Waar we in Noord-Holland nu meer een adviserende rol hebben en de samenwerkende vogelwerkgroepen deze procedures inmiddels voeren, gingen Vogelbescherming en NMZH zelf de strijd nog aan met de provincie Zuid-Holland. Daarop verbood de rechtbank afgelopen december het afschot van 6500 smienten definitief, al komt er dus nog een hoger beroep.

Nederland is voor smienten een belangrijk overwinteringsgebied en dat willen wij graag zo houden

Geef smienten een warm welkom en teken de petitie

Nederland is een populair overwinteringsgebied voor smienten, waarvan het leeuwendeel de zomers doorbrengt in Scandinavië en de Russische Toendra. Nederland vangt in de winter een groot deel van de Europese populatie op.

Daarin ligt meteen een belangrijke verantwoordelijkheid voor Nederland, want het aantal smienten dat hier overwintert, daalt jaarlijks sinds de eeuwwisseling. Het is wat ons betreft dan ook onverkoopbaar dat deze kleurrijke eenden tijdens hun winterbezoek aan Zuid-Holland gedood zouden mogen worden.

Geef de provincie ook niet de kans om afschot toe te staan teken daarom de petitie op de site van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland: Help de smient beschermen

Tekst: Marc Scheurkogel, Vogelbescherming Nederland
Foto's: Jelle de Jong; Shutterstock