schrale heide

Wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering zal niet werken. Geef uw reactie!

SoortenNL
7-DEC-2020 - Onlangs presenteerde het kabinet een wetsvoorstel om de stikstofcrisis aan te pakken. “Dat zal niet werken” zegt SoortenNL, de overkoepeling van organisaties die actief zijn in onderzoek en bescherming van flora en fauna in Nederland. Er zijn echt aanpassingen van het wetsvoorstel nodig om de achteruitgang van de natuur zo spoedig mogelijk te stoppen en om te buigen in herstel.

De natuur op het Kootwijkerzand wordt bedreigd door de hoge stikstofdepositie

Tot 24 januari 2021 kunnen reacties op dit voorstel worden ingediend. Met het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering, de memorie van toelichting en de voorgestelde stikstofbank worden precies dezelfde structurele fouten gemaakt als met het eerder afgeschoten Programma Aanpak Stikstof (PAS). Er mag daarom niet verwacht worden dat het voorstel juridisch houdbaar is maar belangrijker nog: de maatschappelijke onrust zal niet afnemen en de natuurkwaliteit zal niet herstellen tot op het minimaal vereiste niveau. Er wordt niet alleen te weinig stikstof gereduceerd, waarbij de effecten niet op voorhand vaststaan, maar ook het natuurherstel is onvoldoende en onvoldoende zeker. De verwachte effectiviteit van de maatregelen wordt gebaseerd op precies dezelfde metanatuurplanner die ook gebruikt werd voor het Programma Aanpak Stikstof. Er is geen reden om aan te nemen dat maatregelen die in het PAS niet effectief waren, nu ineens wel effectief zijn, sterker nog: van veel herstelmaatregelen, zoals heideherstel, is in de tussentijd vooral duidelijk geworden dat ze niet effectief zijn.

De heivlinder is een soort van schrale, stikstofarme milieus

In het wetsvoorstel wordt opnieuw een voorschot genomen op de toekomst door ontwikkelruimte vrij te geven vóórdat natuurherstel met zekerheid is gerealiseerd. De monitoring op basis waarvan bijsturing mogelijk zou moeten zijn, is niet op orde. Er is geen duidelijk verband tussen monitoring van maatregelen, monitoring van uitkomsten en monitoring van effecten. Daardoor zal informatiechaos ontstaan op basis waarvan bijsturing niet goed mogelijk is. Ten slotte is er nauwelijks aandacht voor soorten en habitats die voor hun voortbestaan afhankelijk zijn van gebieden buiten de aangewezen Natura 2000-gebieden. Dit gaat om de helft van de opgave voor Natura 2000! Dus samengevat: te weinig milieumaatregelen over reductie, te veel onzekerheid over reductie, te weinig natuurherstel binnen en buiten de reservaten, te veel onzekerheid over natuurherstel, onduidelijkheid en gebrekkige gelegenheid tot bijsturen. Het is een democratie onwaardig dat zo slecht geluisterd is naar de Raad van State en de commissie Remkes. Zowel de boeren als de natuur worden hier de dupe van.

Geef ook uw reactie op dit voorstel in de consultatie.

Tekst: SoortenNL
Foto’s: Kars Veling