Inwoners betrekken bij natuur_prov Gelderland

Biodiversiteit als rode draad door Gelderland

Provincie Gelderland
23-JAN-2021 - Alle acties voor biodiversiteit op één plek: dat is het resultaat van het nieuwe Gelderse Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit. Biodiversiteit krijgt zo een steviger positie in het provinciale beleid. Bovendien wordt biodiversiteit nu een rode draad in al ons doen en laten: van wonen en werken tot boeren en energie opwekken.

Gelderland is de groenste provincie van Nederland, dankzij ruim 130.000 hectare Natuurnetwerk en 15 Europees beschermde Natura 2000-gebieden. Daar zijn we trots op. Tegelijk maken we ons zorgen: de natuur heeft het moeilijk en dat is geen nieuws. Stikstof zorgt voor verzuring en vermesting, karakteristieke landschapselementen verdwijnen en verdroging zet kwetsbare soorten en gebieden steeds meer onder druk.

Acties gebundeld

De natuur is van levensbelang. Zonder biodiversiteit geen insecten die onze gewassen bestuiven, zonder gezond ecosysteem geen schoon drinkwater of fijne plekken om te recreëren. Daarom werken we samen met partners en inwoners aan het versterken van de biodiversiteit. Met het Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit (pdf: 7,7 MB) bundelt Provincie Gelderland voor het eerst alle beleid en acties: wat gebeurt er al en wat is er nog nodig? Waar willen we naartoe en hoe gaan we dat concreet aanpakken? Biodiversiteit krijgt zo een steviger positie in het provinciale beleid en wordt nadrukkelijker een rode draad binnen andere thema’s. Op deze manier willen we de biodiversiteit beschermen, herstellen en vergroten.

Een doel van het Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit is het ecologisch beheer van alle bermen. Deze bermen zijn ingezaaid met inheemse zadenmengsels en worden minder vaak gemaaid. Daarvan profiteren insecten en andere kleine dieren

Juist ook buiten natuurgebieden

Want het versterken van de biodiversiteit is al lang niet meer iets van de natuurgebieden alleen. Voor veel soorten is de inzet op natuurgebieden onvoldoende: ook in wijken, op bedrijventerreinen, langs wegen en op het platteland kunnen we de natuur versterken. Bovendien zijn sommige soorten juíst daarvan afhankelijk, denk aan de huismussen die onder onze dakpannen broeden en de patrijzen op onze akkers.

Concrete doelen

Het uitvoeringsprogramma richt zich op vier ambities: 1) sterkere natuurgebieden en vitaler bos, 2) meer biodiversiteit en bomen op het platteland, 3) meer biodiversiteit en bomen in stad en dorp en 4) een grotere betrokkenheid van inwoners. Daarbij benoemen we concrete doelen, van een miljoen nieuwe bomen in 2030 en een biodiversiteitsplan voor alle gemeenten tot het ecologisch beheren van alle bermen.

Huismussen broeden graag onder onze dakpannen. Zij profiteren direct van meer groen in onze steden en dorpen

Met elkaar

De provincie neemt soms het voortouw, maar biedt ook handvatten aan partners, door kennisuitwisseling te faciliteren en te ondersteunen met subsidieregelingen. Op deze manier wordt biodiversiteit iets van ons allemaal. Benieuwd wat je als gemeente, inwoner of ondernemer kunt doen? In verschillende filmpjes laten we zien wat er mogelijk is én wat dat oplevert.

Tekst en foto’s: Provincie Gelderland