Nota 'Bos voor de toekomst' desastreus voor bospaddenstoelen?

Nederlandse Mycologische Vereniging
24-MRT-2021 - In een reactie op protesten tegen de massale kap van bomen werd in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid een nota 'Bos van de toekomst' opgesteld. Sommige maatregelen die in de nota worden voorgesteld kunnen desastreus uitpakken voor in de bossen voorkomende paddenstoelen. De NMV gaat hier in een lezing op 29 maart nader op in.

Digitale lezing

Een jaar of wat geleden protesteerden steeds meer burgers tegen de in hun ogen massale kap die in alsmaar meer bossen plaatsvond. Als reactie hierop en tevens als poging een oplossing te bieden aan een aantal factoren die het Nederlandse bos bedreigen, liet het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid een 'bossenstrategie' schrijven in de vorm van een nota aan de Tweede Kamer, getiteld 'Bos voor de Toekomst'. Rob Chrispijn van de Nederlandse Mycologische Vereniging gaat in deze lezing in op het in de nota voorgestelde bosbeleid.

Een aantal maatregelen die in deze nota worden voorgesteld, kunnen desastreus uitpakken voor de paddenstoelen die aan bossen zijn gebonden. Iets meer dan de helft van het Nederlandse bos bestaat uit naaldbomen. Uit onderzoek in Drenthe is bekend dat wanneer het percentage loofbomen binnen een naaldbos de vijf procent overstijgt, de meer kritische naaldboompaddenstoelen verdwijnen en alleen zeer algemene paddenstoelensoorten overblijven (soorten die zowel in symbiose kunnen leven met naald- en loofbomen). Om naaldbossen die uit één boomsoort bestaan bij te gaan mengen met loofboomsoorten, is voor paddenstoelen een heel slecht idee. Daarnaast wordt voorgesteld steenmeel toe te voegen om verzuring tegen te gaan in bossen. Deze voorgestelde toepassing zorgt voor veel verruiging en leidt ertoe dat gevoelige loofboom- en naaldbos-symbionten heel snel verdwijnen. Tenslotte is pleiten voor kaalkap als reguliere beheermaatregel funest voor paddenstoelen die gebonden zijn aan oude of oudere bomen. De pioniersoorten die op termijn in een kapvlakte verschijnen, zijn zeer algemeen en triviaal en leveren geen bijdrage aan de biodiversiteit. Ook wordt in de nota geheel voorbij gegaan aan het grote belang van bossen voor de recreatie. Op deze maatregelen en hun effecten zal verder worden ingegaan tijdens de lezing van 29 maart.

Als de Tweede Kamer deze nota ongewijzigd zou aannemen, krijgen bosbouwers de vrije hand om het Nederlandse bos naar eigen goeddunken te beheren. Een van de taken van de Nederlandse Mycologische Vereniging is de bescherming van paddenstoelen. Vandaar dat de NMV een brief aan de Tweede Kamer heeft geschreven, waarin wij uitleg geven over de negatieve consequenties van het rapport 'Bos voor de toekomst'.

Appelrussula. De Appelrussula staat als 'kwetsbaar' op de Rode Lijst en groeit in naaldbossen met een goed ontwikkelde moslaag en een niet te hoog stikstofgehalte. Bijmenging met loofbomen vernietigt het voor de Appelrussula geschikte biotoop

Lezing 

In een lezing over dit onderwerp op maandag 29 maart om 19:30 zal Rob Chrispijn, mede-opsteller van bovengenoemde NMV-brief, nader ingaan op de bedreigingen van het Nederlandse bos die door de hier geschetste ontwikkelingen alleen maar verder zijn toegenomen. Zie voor meer informatie over de lezing de website van de Nederlandse Mycologische Vereniging.

Tekst: Rob Chrispijn, Nederlandse Mycologische Vereniging
Foto's: Mark Smeets (leadfoto: minder vitaal sparrenbos in het Bovenste Bos in Epen); Rob Chrispijn