Provincie investeert twaalf miljoen euro in meer natuur in Utrechts landelijk gebied

Provincie Utrecht
27-APR-2021 - Provincie Utrecht gaat aan de slag met de realisatie van meer natuur in het landelijk gebied. Provinciale Staten hebben ingestemd met het besteden van twaalf miljoen euro aan de zogenoemde Groene Contour. Het doel is om bestaande natuurgebieden te versterken door ook in de tussenliggende gebieden natuur aan te leggen. Terreineigenaren kunnen subsidie krijgen voor de aanleg en het onderhoud.

De provincie is verantwoordelijk voor natuurbeheer en verhoging van de biodiversiteit. Voldoende natuur is belangrijk voor het behoud van een gezonde provincie met verschillende soorten planten en dieren. In het landelijk gebied van de provincie kunnen terreineigenaren bepaalde percelen inzetten voor het aanleggen van natuur. Het gaat voornamelijk om agrariërs die hun land deels kunnen inzetten voor natuur, maar ook bijvoorbeeld landgoedeigenaren, natuurorganisaties en particulieren kunnen deelnemen. Een deelnemer krijgt een vergoeding voor de inrichting van het perceel en kan ook voor het onderhoud van de ingerichte natuur geld ontvangen. De plannen en vergoedingen zijn in nauw overleg met boeren- en natuurorganisaties en grondeigenaren vastgesteld.  

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot: “We werken gezamenlijk verder aan het versterken van de natuur en de biodiversiteit in de provincie Utrecht. De provincie werkt aan een goede balans tussen natuur, landbouw en water. Met de nieuwe plannen maken we het combineren van onder meer landbouw met natuur nog beter mogelijk. De inzet is een gezonde en groene provincie waar iedereen ook in de toekomst van kan genieten.”

Versterking en verbinding natuur

Water met natuurvriendelijke oeversDoor een deel van het landelijk gebied in te zetten voor nieuwe natuurontwikkeling, worden bestaande natuurgebieden verder versterkt en met elkaar verbonden. Dat komt door de inbedding van natuurgebieden in een natuurlijkere omgeving, de zogenoemde Groene Contour. Hierdoor krijgt de biodiversiteit meer kans om verder tot ontwikkeling te komen en wordt het natuurnetwerk versterkt. 

De aan te leggen natuur zal onder meer bestaan uit natuurvriendelijke oevers. Daar kunnen dieren en planten zich makkelijker ontwikkelen. Ook worden er landschapselementen aangelegd. Dat kan dan onder meer gaan om kleine bosjes en houtwallen. Deze bieden beschutting aan zangvogels en luwte aan libellen en vlinders. In uiterwaarden kan ook natuur gerealiseerd worden, door deze gebieden in te richten voor planten en dieren die goed gedijen langs rivieren.  

Brede steun

De plannen voor de Groene Contour zijn goedgekeurd door Provinciale Staten en worden de komende jaren uitgevoerd. De Natuur en Milieufederatie Utrecht, Utrechts Particulier Grondbezit, LTO, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Het Utrechts Landschap en de Agrarische collectieven hebben bijgedragen aan de ontwikkeling ervan. Het geld voor de plannen komt in twee tranches beschikbaar. De eerste tranche bestaat uit zes miljoen euro en komt in 2021 en 2022 beschikbaar. De tweede tranche van zes miljoen wordt daarna beschikbaar gesteld. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de provincie Utrecht, via steunpuntnatuur@provincie-utrecht.nl.

Tekst en foto: Provincie Utrecht