Een goed beheerde berm met orchideeën; een genot voor de fietser

Gedragscode provinciale infrastructuur voor betere bescherming soorten

BIJ12
23-SEP-2021 - Vanaf augustus 2021 geldt voor provincies de ‘Gedragscode Provinciale Infrastructuur’. In deze vernieuwde versie van de gedragscode staat hoe provincies bij werkzaamheden op of rond provinciale (water)wegen rekening moeten houden met beschermde planten- en diersoorten.

De nieuwe gedragscode is goedgekeurd door de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) en ondertekend door de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De gedragscode is te downloaden op de website van RVO (pdf: 2,9 MB).

Provinciale (water)wegen

De gedragscode richt zich op de terreinen die in eigendom zijn van provincies en/of die door hen worden beheerd en/of onderhouden. Het gaat daarbij voornamelijk om provinciale (water)wegen en bijbehorende bermen. In de Gedragscode Provinciale Infrastructuur is vastgelegd hoe de provincies bij (kleinschalige) werkzaamheden langs of grenzend aan provinciale wegen rekening moeten houden met soorten die volgens de Wet natuurbescherming beschermd zijn. Het gaat om werkzaamheden als maaien, reconstructies, bermverlagingen en het leggen van kabels en leidingen in bermen, oevers en schouwpaden. Deze plekken of aangrenzende gebieden zijn vaak een belangrijk leefgebied en vormen veelal een verbinding voor verschillende soorten beschermde planten en dieren.

Eenvoudiger

Het gebruik van de gedragscode maakt het eenvoudiger voor provincies om de werkzaamheden uit te voeren binnen de kaders van de Wet natuurbescherming. Wanneer provincies zich aan de gedragscode houden, hoeven ze voor bepaalde activiteiten die mogelijk schade aan beschermde soorten toebrengen, geen ontheffing aan te vragen. Het voordeel van de gedragscode is dat in een vroeg stadium voor iedereen duidelijk is hoe moet worden omgegaan met in het wild levende planten en dieren en hun directe leefomgeving. Het werken volgens de gedragscode beperkt daarnaast de administratieve last rond het aanvragen van ontheffingen, de uitvoeringstijd en kosten van de benodigde werkzaamheden.

Product van meerdere partijen

Maaien in West-BetuweDe gedragscode is opgesteld in opdracht van het Vakberaad Beheer en Bouw (VBB) van de gezamenlijke provincies. Onder begeleiding van CROW, heeft een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de twaalf provincies de gedragscode inhoudelijk vormgegeven. Ook het groene architecten- en ingenieursbureau ldverde heeft meegewerkt aan de totstandkoming van deze gedragscode. Vanwege de invoering van de Omgevingswet is de gedragscode goedgekeurd tot 1 juni 2023. Hierna wordt de gedragscode opnieuw geëvalueerd en verlengd voor vijf jaar. Het beheer van de gedragscode en de toekomstige actualisaties is voortaan belegd bij BIJ12.

Meer informatie

Tekst: BIJ12
Foto: Hans Dekker; Sjon Heijenga