Eerste boom geplant als start van natuurontwikkeling in Lunenburgerwaard

Provincie Utrecht
10-NOV-2021 - De natuur in de Lunenburgerwaard bij Wijk bij Duurstede wordt verder versterkt door aanleg van moeraszones, nieuw bos, plaatsen van rivierhout en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Een belangrijke stap voor dit N2000 gebied. Natuurliefhebbers kunnen straks genieten van het gebied via een nieuwe wandelroute die vanaf Wijk bij Duurstede door het westelijk deel van het gebied gaat lopen.

De samenwerkingspartners hebben een eerste boom geplant in het gebied als symbolische start voor de natuurinrichting.

De natuurontwikkeling in de Lunenburgerwaard vindt plaats op land en in het water. In het gebied wordt rivierhout aangebracht in de oude rivierarm. Dit rivierhout zorgt onder meer voor schuilgelegenheid voor vissen. Wieren, algen en mossen vestigen zich op het hout en trekken kreeftjes en andere organismen aan. Die dienen op hun beurt weer als voedsel voor vissen, die bovendien hun eieren kunnen leggen in de houtbegroeiing. Zo vormt het rivierhout als het ware een zoetwaterkoraalrif dat het ecosysteem verrijkt. Alle maatregelen moeten ervoor zorgen dat de biodiversiteit hoger wordt en dat de natuur- en waterkwaliteit verbetert.

Het nieuw aan te planten bos is voor de gezondheid van mens en dier van groot belang. Het bos wordt aangelegd zonder dat de doorstroom van de rivier wordt belemmerd bij hoog water. Het nieuwe bos zal de huidige natuurwaarden en leefgebieden versterken. Een deel van het bos wordt toegankelijk voor wandelaars.

Van links naar rechts de personen op de foto: Wil Kosterman (Wijk bij Duurstede), Saskia van Dockum (Utrechts Landschap), Hanke Bruins Slot (provincie Utrecht), Arno Valkhof (Rijkswaterstaat)

Samenwerking

De plannen zijn door provincie Utrecht, Rijkswaterstaat en Utrechts Landschap ontwikkeld in samenspraak met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, gemeente Wijk bij Duurstede, omwonenden en overige betrokkenen. Tijdens de ontwikkeling van het ontwerp zijn betrokkenen gevraagd inbreng te leveren op het plan. De bijdragen hebben geleid tot extra zorg voor de waterveiligheid van de pleziervaart in het gebied, het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en het plaatsen van rivierhout in het water.

Toekomstbeeld Lunenburgerwaard

Planning en beheer

De provincie Utrecht voert de maatregelen uit namens alle partijen. De verwachting is dat de werkzaamheden begin april 2022 gereed zijn. De wandelroute wordt opengesteld zodra het gebied is ingericht. Na de inrichtingsmaatregelen is het belangrijk om de natuurontwikkeling verder te stimuleren door goed natuurbeheer. Utrechts Landschap beheert op het land de graslanden, bos, ruigten en akkers en Rijkswaterstaat beheert op het water het rivierhout en de oevers.

Meer informatie over het ontwerp en de planning is hier te vinden.

Bekijk hier het volledige bericht.

Overzichtskaart uiterwaarden Rijntakken

Tekst en foto's: provincie Utrecht