Red mangrove propagules

Nieuw onderzoek naar mangroverestauratie voor Bonaire

Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA)
4-JUL-2022 - Sinds 2020 hebben de Mangrove Maniacs meer dan 1500 mangroven geplant langs de zuidwestkust van Bonaire. In een nieuw samenwerkingsproject met Hogeschool Van Hall Larenstein zijn deze nieuw aangeplante mangroven gemonitord en in kaart gebracht. Een gezond mangrovebos aan de zuidwestkust zal nieuwe leefgebieden, kraamkamers en foerageergebieden creëren.

Belang van mangroven

Rode mangrove (Rhizophora mangle)

Wereldwijd worden mangroven elke dag belangrijker door dreigingen als gevolg van klimaatverandering en zeespiegelstijging. Helaas is Bonaire hier geen uitzondering op. Mangroven leveren meerdere ecosysteemdiensten. Een van de belangrijkste is kustbescherming doordat mangroven golven dempen, erosie voorkomen en sedimentatie vergroten. Bovendien zijn ze belangrijk voor het vastleggen van koolstofdioxide. Mangroven leggen meer koolstofdioxide vast dan tropische regenwouden vanwege hun houtachtige luchtwortels en dichte boven- en ondergrondse biomassa. Ze hebben een hoge biodiversiteit, dienen als broedplaats voor vogels en habitat voor juveniele vissen. Ook bieden mangroven kansen voor ecotoerisme. 

Onderzoek

Onlangs heeft Jasper Raijmakers, een student van de opleiding Internationaal Bos- en Natuurbeheer van Hogeschool Van Hall Larenstein, samen met de Mangrove Maniacs gewerkt aan het in kaart brengen en monitoren van de mangroven langs de zuidwestkust, en het vergelijken en evalueren van twee mangroverestauratietechnieken. Voor alle grote aanplantgebieden werden de aantallen levende, dode en gemonitorde rode en zwarte mangroven geteld in een raster en weergegeven in een hittekaart.

Als aanvulling op de kaarten werd het succespercentage van de standaard uitplantingstechniek voor mangroveherstel vergeleken met de scriptie van Shamyi Lanjouw, een WUR MSc-student Bos- en natuurbescherming. Zij schreef haar scriptie over mangroveherstel met behulp van BESE-elementen®. BESE-elementen® zijn biologisch afbreekbare 3D-structuren die structurele stabiliteit bieden voor inter-getijdenvegetatie. Bij beide technieken werden hoge overlevingspercentages gevonden. Statistisch gezien was er geen significant verschil tussen de relatieve groeisnelheden bij de twee methoden. Dus in dit specifieke geval is investeren in aanvullend restauratiemateriaal dus niet effectiever dan het gebruik van traditionele methoden.

Impact op de toekomst

Deze kaarten zullen in de toekomst een essentieel beheersinstrument vormen voor het herstel van mangroven. Met behulp van deze kaarten hebben beheerders snel een overzicht van de grote aanplantgebieden, evenals informatie die nodig is om het monitoren van de mangroven te ondersteunen, de voortgang van het project te volgen en te helpen bij het identificeren van toekomstige aanplantgebieden. Bovendien zullen deze kaarten nuttige beelden bieden voor publicaties en sociale media-posts van de Mangrove Maniacs. Een gezond mangrovebos langs de zuidwestkust zal de eerste kustverdedigingslinie vormen langs de zuidelijke wetlands. Deze mangroven bufferen tegen stijgende zeespiegels, extremere stormen en erosie. Hierdoor zullen de kwetsbare zoutpannen en meren in het zuiden worden beschermd. Deze fysieke buffer zal ook dienen als bescherming van de iconische koraalriffen in dit gebied.Voor alle grote aanplantgebieden werden de aantallen levende, dode en gemonitorde rode en zwarte mangroven geteld in een raster en weergegeven in een hittekaart

Meer informatie

Tekst: Dutch Caribbean Nature Alliance, Jasper Raijmakers en Shamyi Lanjouw
Foto's: Jessica Johnson; Jasper Raijmakers
Figuur: Jasper Raijmakers