Grauwe klauwier

Stem voor Natuur

Vogelbescherming Nederland
14-MRT-2023 - Het gaat al lange tijd niet goed met de Nederlandse natuur. Door verdroging, vervuiling en vermesting staan de leefgebieden van dieren en planten en op termijn van de mens onder grote druk. De biodiversiteit holt achteruit. Zo wordt bijna de helft van alle vogelsoorten die in Nederland broeden, bedreigd. Beter natuurbeleid is nu nodig voordat het te laat is. Stem voor natuur komende woensdag!

Provincies zijn verantwoordelijk voor het behouden, beschermen en verbeteren van de natuur. Zij geven invulling aan de landelijke natuurdoelstellingen van de overheid. Daarnaast bepalen zij waar er wel of niet gebouwd mag worden. Waar krijgt natuur de ruimte en waar worden er woningen, wegen of windparken gebouwd? De keuzes die provincies maken en de prioriteiten die ze stellen hebben daarom grote invloed op de toekomst van de natuur.

Waterbeheer

De waterschappen zijn in Nederland verantwoordelijk voor het regionale waterbeheer. Zij zorgen voor schoon water in sloten, rivieren, meren en beken. Daarnaast zien ze er ook op toe dat er niet te veel en niet te weinig water is, bijvoorbeeld door water op te slaan in tijden van droogte en het water af te voeren als het veel regent. Superbelangrijk voor alles wat leeft.

Laten we stemmen voor schoon water in sloten, rivieren, meren en beken

Cruciale verkiezingen

Provincies en waterschappen zijn dus bij uitstek de bestuurslagen in ons land waarin natuurbeleid wordt vormgegeven. Zij zijn de komende vier jaar verantwoordelijk voor de benodigde aanpassing aan toenemende droogte en wateroverlast, de transitie naar natuurvriendelijke landbouw en de vermindering van vervuiling.

Daarom moet de stem van de natuur luider klinken in de nieuwe provincie- en waterschapsbesturen. Op 15 maart 2023 kun je stemmen op de vertegenwoordigers met de beste plannen voor natuurbehoud in jouw provincie. Vlieg je ook naar de stembus?

Waarom is het belangrijk te gaan stemmen?

Het leefgebied van vogels staat onder druk. Provincies en waterschappen spelen een belangrijke rol bij het behouden, beschermen en verbeteren van de natuur. Camilla Dreef, ecoloog en ambassadeur van Vogelbescherming, vertelt in een filmpje waarom het belangrijk is om te gaan stemmen.

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto's: Bettina de Fouw, Vogelfotogalerij (leadfoto: grauwe klauwier); Jelle de Jong