houtduiven

Zet de verduiving door?

13-DEC-2011 - De afgelopen 10 jaar was de Houtduif bij wintertellingen van Natuurpunt steeds de meest waargenomen soort in Vlaanderen. Hun aantal steeg gestaag over de jaren. De laatste winters is ongeveer een derde van alle getelde vogels een Houtduif. Zet deze trend zich dit jaar door ?

Bericht uitgegeven door Natuurpunt Studie [land] op [publicatiedatum]

De afgelopen 10 jaar was de Houtduif bij wintertellingen van Natuurpunt steeds de meest waargenomen soort in Vlaanderen. Hun aantal steeg gestaag over de jaren. De laatste winters is ongeveer een derde van alle getelde vogels een Houtduif. Zet deze trend zich dit jaar door ?

In de wintermaanden maken vogelliefhebbers van de gelegenheid gebruik om hun punttransecttellingen (PTT) uit te voeren. PTT bestaan uit vaste routes door bos en veld waarbij op 20 verschillende punten alle aanwezige wintervogels geteld worden. Op die manier hoopt Natuurpunt wat meer gegevens te verzamelen over vogels die bij ons overwinteren en hun aantallen. In Vlaanderen zijn er nu zo’n 55 telroutes, die jaar na jaar gelopen worden.De ‘verduiving’ van het winterlandschap in Vlaanderen in beeld. Vooral de laatste 10 jaar vormden Houtduiven een steeds grotere proportie van alle getelde vogels

De afgelopen 10 jaar nam de Houtduif stelselmatig toe bij deze midwintertellingen. De laatste jaren was zelfs meer dan één op drie van de vogels die in de winter geteld werd een Houtduif. Dat wil nog niet zeggen dat één op de drie vogels in de winter in Vlaanderen ook een Houtduif was: de kans dat je een groep Houtduiven aantreft is immers hoger dan een verborgen levend vogeltje als bv. een Winterkoninkje. Ze zijn opvallend en je ziet ze nu eenmaal van veel verder.

Deze ‘verduiving’ van het landschap kan voor een deel verklaard worden door een toename in oppervlakte van de maïsproductie, die de Houtduiven de laatste jaren van een gedekte tafel voorziet op de velden. Een lange reeks zachte winters lieten bovendien beter toe om in Vlaanderen te blijven overwinteren. Waar Houtduiven vroeger verder naar het Zuiden trokken, blijven ze nu steeds vaker hier.Houtduiven kunnen mede dankzij de maïsteelt makkelijker overwinteren (foto: Leo Janssen)

Maar zal de huidige winter niet voor een trendbreuk zorgen ? De oppervlakte maïs lijkt opnieuw af te nemen. Meer en meer akkers worden meteen na de oogst omgeploegd, al dan niet om er wintergraan op te zaaien. Het beschikbare voedsel op de akkers is bijgevolg fors gedaald. Bovendien zorgt een bijzonder mastjaar dit najaar voor een overvloed aan eikels en beukennootjes. Veel Houtduiven foerageren momenteel dan ook in de bossen in plaats van op de akkers. Ook Noord-Europa kende een goed mastjaar voor eik en beuk. Door het hoge voedselaanbod in het noorden zijn wellicht  veel Houtduiven dus zelfs nog niet naar Vlaanderen afgezakt.

Dit jaar valt de periode voor het uitvoeren van PTT tussen 10 december en 15 januari. Wil je graag mee doen? Dat kan! Neem voor meer informatie een kijkje op www.telmee.be.

Tekst: Marc Herremans, Natuurpunt Studie
Data: Dank aan alle tellers die jaar na jaar volharden om hun PTT-routes te tellen.