slechtvalk

Vogelatlas toont opvallende resultaten in eerste veldjaar

Sovon Vogelonderzoek Nederland
30-JUL-2013 - Honderden vrijwilligers tellen van 2012 tot en met 2015 de vogels in heel Nederland. Op www.vogelatlas.nl (onder Resultaten) kan iedereen de eerste, voorlopige* kaartbeelden bekijken. Deze kaartbeelden worden dagelijks bijgewerkt met de nieuwste waarnemingen. Alle tellingen resulteren uiteindelijk in een nieuwe Atlas van de Nederlandse vogels. Sovon Vogelonderzoek Nederland organiseert het Atlasproject voor de vierde keer sinds haar oprichting in 1973.

Bericht uitgegeven door Sovon Vogelonderzoek Nederland [land] op [publicatiedatum]

Honderden vrijwilligers tellen van 2012 tot en met 2015 de vogels in heel Nederland. Op www.vogelatlas.nl (onder Resultaten) kan iedereen de eerste, voorlopige* kaartbeelden bekijken. Deze kaartbeelden worden dagelijks bijgewerkt met de nieuwste waarnemingen. Alle tellingen resulteren uiteindelijk in een nieuwe Atlas van de Nederlandse vogels. Sovon Vogelonderzoek Nederland organiseert het Atlasproject voor de vierde keer sinds haar oprichting in 1973.

Slechtvalk in de plus, nachtegaal in de min
Door de lange reeks van veertig jaar tellen is er veel bekend over de verspreiding en aantallen van vogels. Het eerste jaar tellen voor de nieuwe atlas laat al opvallende resultaten zien. Neem de slechtvalk. Midden jaren 1970 broedde de snelste vogelsoort ter wereld met maar enkele paren op de Veluwe. Rond de eeuwwisseling was het aantal broedparen flink gestegen. Hun nesten bevonden zich vooral langs grote, open wateren zoals de Biesbosch, de Dollard en de Maas. Zo’n vijftien jaar later broedt de slechtvalk in bijna alle provincies. Opvallend is het aantal vestigingen in Brabant en het Groene Hart. De soort profiteert onder andere van nestkasten die vrijwilligers op hoge gebouwen, zoals televisietorens, hebben geplaatst. Die voldoen prima voor deze oorspronkelijke bewoner van rotsige klifkusten.

Slechtvalk (foto: Harvey van Diek)

De kaart van de nachtegaal geeft een tegenovergesteld beeld. Deze fraai zingende vogel lijkt uit grote delen van Nederland te verdwenen te zijn. Alleen in de Noord-Hollandse duinen zijn in 2013 nog flinke aantallen geteld.
Een andere soort, de putter is wel een succesverhaal. Halverwege de jaren 1970 kwam deze kleurrijke vogel vooral in Laag-Nederland en langs de Grote Rivieren voor. In de afgelopen veertig jaar heeft de putter zich sterk naar het oosten uitgebreid. Je kunt hem tegenwoordig ook aantreffen in Oost-Brabant en Twente.

Eerste voorlopige kaartbeelden drie broedvogels. Boven: slechtvalk heeft inmiddels in bijna elke provincie een of meer territoria; midden: nachtegaal neemt af in Oost- en Midden-Nederland; onder: putter in opmars naar het oosten (figuur: Sovon Vogelonderzoek Nederland)

Soortsponsoring
De eerste resultaten laten zien hoe belangrijk het Atlasproject is. De schat aan gegevens die het veldwerk oplevert zal een belangrijk ijkpunt gaan vormen voor goed natuurbeleid en – beheer. Sovon zoekt particulieren en organisaties die de totstandkoming van Atlaspublicaties (op de website en in boekvorm) financieel mede mogelijk willen maken**. Dat kan met een éénmalige bijdrage of door het sponsoren van een vogelsoort. De mogelijkheden en tegenprestaties staan samengevat op www.sovon.nl/steundeatlas.

Tekst: Persbericht Sovon Vogelonderzoek Nederland
Foto: Harvey van Diek, Sovon Vogelonderzoek Nederland

*De verspreidingskaarten op de atlassite zijn gebaseerd op voorlopige, dat wil zeggen (nog) onvolledige en ongecontroleerde gegevens. De kaarten geven geen werkelijke of absolute aantallen weer, maar alleen getelde aantallen op basis van steekproefonderzoek.
**Onder andere Vogelbescherming Nederland en het Prins Bernard Cultuurfonds steunen dit project.