Noordse woelmuis

Noordse woelmuizen zijn graag brak

Zoogdiervereniging
18-MEI-2008 - Noordse woelmuizen hebben zo hun voorkeuren: hoe brakker, hoe beter!

Bericht uitgegeven door VZZ op zondag 18 mei 2008

Noordse woelmuizen hebben zo hun voorkeuren: hoe brakker, hoe beter!

In het weidse Noord-Hollandse landschap herbergt de polder Westzaan een bijzondere erfenis: brak laagveen. Het oorspronkelijke ecosysteem uit de tijd dat de Zuiderzee het Midden Noord-Hollandse veenweidegebied nog regelmatig overstroomde. Bij hoog tij werd brak water ingelaten in het boezemstelsel van de polders. Zo is door de zee en door menselijk ingrijpen een gebied ontstaan dat overgangen laat zien - ecologisch en historisch - tussen zoete en zoute milieus. Dat maakt het uniek, in Nederland en in Europa.

Door verzoeting van het water staat de unieke flora en fauna, waaronder de noordse woelmuis, onder druk. De noordse woelmuis komt buiten Nederland nergens voor en wij hebben dan ook een belangrijke verantwoordelijkheid om te zorgen dat deze soort in ons land kan blijven voortbestaan.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft afgelopen maand besloten het oppervlaktewater in delen van de polder weer te verbrakken, in Guisveld, de Reef en Westzijderveld. Om de effecten van de verbrakking te meten wordt een systeem van monitoring opgezet. Hieruit moet onder andere blijken in hoeverre de genomen maatregelen gunstig uitpakken voor de noordse woelmuis.

Tekst: Richard Witte van den Bosch, Zoogdiervereniging VZZ
Foto: Rollin Verlinde / Vilda