brandgans nest bijgesneden

Steeds meer brandganzen overzomeren in Nederland

Wageningen University
23-JUN-2008 - In het natuurgebied Wormer- en Jisperveld (Noord Holland) leven brandganzen en weidevogels op dit moment in dezelfde wei. Zitten ze elkaar daar in de weg of gaat het samen eigenlijk wel goed?

Bericht uitgegeven door Alterra, Wageningen UR op maandag 23 juni 2008

In het natuurgebied Wormer- en Jisperveld (Noord Holland) leven brandganzen en weidevogels op dit moment in dezelfde wei. Zitten ze elkaar daar in de weg of gaat het samen eigenlijk wel goed?

In dit uitgestrekte veenweidegebied broeden sinds jaar en dag veel grutto’s, kieviten en tureluurs, maar hun aantal is in de afgelopen jaren teruggelopen. Het aantal overzomerende ganzen in Nederland groeit enorm snel. Zo ook in Wormer- en Jisperveld, waar de eerste brandgans-pullen van 2008 nu rondscharrelen.

De brandgans broedt sinds 1984 in Nederland; vanaf die tijd nemen de aantallen alleen maar toe. Ook andere ganzen worden steeds talrijker. Inmiddels overzomeren hier dertien soorten. Geweldig, zou je zeggen. Maar, de zomergasten zijn een probleem geworden. Boeren klagen over verminderde grasopbrengsten en vervuiling van hun percelen. Ook natuurgebieden hebben te lijden onder de vele ganzen. Daarnaast is het vermoeden ontstaan dat de ganzen mogelijk een negatief effect hebben op de weidevogelstand. In het Wormer- en Jipserveld wordt daarom onderzoek gedaan naar het effect van zomerganzen op de vegetatie en op het broedgedrag van weidevogels. De interacties tussen broedende weidevogels en brandganzen worden er nauwlettend gevolgd. Vegetatiemonsters worden vergeleken met monsters uit gebieden waar geen ganzen ‘grazen’. Brandganzen grazen de vegetatie in de regel zeer kort af, komen met grote groepen en de graslanden kunnen er na vertrek als een biljartlaken uitzien. De vraag is wat hiervan de consequenties zijn voor de andere vogelsoorten die in het gebied broeden!

In het onderzoek Weidevogels is meer te lezen over het onderzoek naar weidevogels en ganzen. Op www.kennisonline.nl is informatie te vinden over andere onderzoeksprojecten m.b.t. ganzen.

Tekst: David Kleijn, Annelies Bruinsma, Alterra, Wageningen UR
Foto: David Kleijn, Alterra, Wageningen UR