Havik

Havik koloniseert jonge bossen

28-DEC-2009 - Haviken zijn sterk in aantal toegenomen door het verbod op sommige bestrijdingsmiddelen en de kolonisatie van jonge bossen. De populatie steeg in 2000 tot 1800 broedparen en de stand is nu zelfs hoger dan voor de jaren vijftig. In sommige gebieden is deze toename echter gestopt.

Bericht uitgegeven op maandag 28 december 2009

Haviken zijn sterk in aantal toegenomen door het verbod op sommige bestrijdingsmiddelen en de kolonisatie van jonge bossen. De populatie steeg in 2000 tot 1800 broedparen en de stand is nu zelfs hoger dan voor de jaren vijftig. In sommige gebieden is deze toename echter gestopt.

Havik en bestrijdingsmiddelen
De havik staat aan de top van de voedselketen en is daarom gevoelig voor de ophoping van milieugevaarlijke stoffen in deze keten. In de jaren zestig is de populatie haviken door het gebruik van met organochloorverbindingen behandeld zaaizaad sterk in aantal gedaald, tot 75-100 broedparen. Nadat het gebruik van deze bestrijdingsmiddelen afnam en de soort ook minder werd bejaagd, kon de populatie stijgen naar 1800 broedparen in 2000.

Uitbreiding areaal naar de duinen
De stand is nu hoger dan vóór de jaren vijftig, omdat er nu meer geschikt bos voorhanden is en de (illegale) jacht minder is. De havik leefde in de jaren tachtig en negentig in de bossen op de zandgronden van Oost-, Midden- en Zuid-Nederland, in Flevoland en de bossen van Noordwest-Overijssel. In deze gebieden is de groei er al enige tijd uit, terwijl in sommige gebieden de stand zelfs weer wat terugloopt als gevolg van de lokaal verslechterde voedselsituatie (zie de rechter grafiek). Sinds de jaren negentig broeden haviken ook in de jongere bossen en in het westen en noorden van het land, zoals de duinen, daar nemen de aantallen nog flink toe (zie de linker grafiek).

Bron en meer informatie: Compendium voor de Leefomgeving
Foto: IVN Vecht en Plassengebied