lagarosiphon major

Exotische waterplanten volhardend

FLORON
23-SEP-2010 - Verspreidbladige waterpest, een exotische waterplant, is opnieuw in Drenthe aangetroffen. Het lijkt er daarmee op dat ook deze exoot zich in ons land weet te handhaven.

Bericht uitgegeven door FLORON op donderdag 23 september 2010

Verspreidbladige waterpest, een exotische waterplant, is opnieuw in Drenthe aangetroffen. Het lijkt er daarmee op dat ook deze exoot die een bedreiging vormt voor de doorstroming en biodiversiteit in waterwegen zich in ons land weet te handhaven ondanks de recente koude winter.

Eerder dit jaar besteedde FLORON al aandacht aan een aantal exotische water- en oeverplanten die recent in Nederland zijn aangetroffen. Van sommige daarvan kennen we tot nu toe nog maar een beperkt aantal vindplaatsen in ons land. Het is daarom de vraag in hoeverre deze floristische ‘aanwinsten’ werkelijk blijvertjes zijn. Na twee strenge winters was de kans groot dat een aantal het loodje had gelegd. Maar diverse vondsten in de afgelopen twee jaar temperden dit optimisme. Ook Verspreidbladige waterpest (Lagarosiphon major) kan een strenge winter overleven, zo blijkt uit de resultaten van een excursie van FLORON en de Werkgroep Florakartering Drenthe.

Verspreidbladige waterpest (midden) bij Emmer-Erfscheidenveen (foto: Maarten van Gelder)Dit najaar vond de excursie plaats bij Emmer-Erfscheidenveen. Uit die omgeving was Verspreidbladige waterpest uit eerdere jaren bekend. De deelnemers van de excursie stelden al gauw vast dat deze waterplant hier ook na de strenge winter van het afgelopen jaar, nog steeds aanwezig is. Dat gold eveneens voor een aantal andere exoten, waaraan in dit waterrijke gebied geen gebrek is. Zo werden ook Parelvederkruid (Myriophyllum aquaticum), Grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides) en Waterteunisbloem (Ludwigia grandiflora) aangetroffen. Verspreidbladige waterpest komt van oorsprong uit zuidelijk Afrika en werd in 2005 voor het eerst in ons land aangetroffen.

De eerder in dit jaar door de Plantenziektenkundige Dienst (nu nVWA) en het Ministerie van LNV gepubliceerde Veldgids invasieve waterplanten in Nederland omschrijft de bedreiging die uitgaat van deze plant als volgt: "De Verspreidbladige waterpest is zeer competitief en kan de volledige waterkolom domineren en andere soorten verdringen. Hierbij wordt de doorstroming ernstig belemmerd. In geïsoleerde wateren kan verspreidbladige waterpest door opname van
bicarbonaat de pH doen stijgen tot 10. Hierdoor wordt het water ongeschikt voor de
meeste planten en dieren."

Dat deze soorten zich ook zover in het oosten van ons land weten te handhaven, lijkt eens te meer een aanwijzing dat de selectieve werking van onze winters minder is dan verwacht. In het oosten houden de koudenperioden immers langer aan en worden lagere temperaturen gemeten dan in het westen van het land.

Tekst: Wout van der Slikke en Edwin Dijkuis, FLORON
Foto: Maarten van Gelder

Kijk voor meer informatie over Verspreidbladige waterpest op www.soortenregister.nl