Lichtgroene sabelsprinkhaan

Langbenige zuiderling duikt op in Limburg

ARK Rewilding Nederland
1-AUG-2012 - Afgelopen week werd in het Kempen~Broek een populatie lichtgroene sabelsprinkhanen ontdekt. Hiermee lijkt deze zeldzame zuiderling zich in Nederland gevestigd te hebben.

Bericht uitgegeven door ARK [land] op [publicatiedatum]

Lichtgroene sabelsprinkhanen ontdekt in het Kempen~Broek

Afgelopen week werd in het Kempen~Broek een populatie lichtgroene sabelsprinkhanen ontdekt. Hiermee lijkt deze zeldzame zuiderling zich in Nederland gevestigd te hebben.

Lichtgroene sabelsprinkhaan (foto: Kim Huskens)Geholpen door klimaatverandering en herstel van leefgebieden hebben meer zuidelijke sprinkhanen zich de afgelopen jaren in Nederland gevestigd of uitgebreid. Voorbeelden zijn boomkrekel, gouden sprinkhaan, sikkelsprinkhaan en kleine groene sabelsprinkhaan.

Tijdens een inventarisatie van begraasde natuurterreinen in het Kempen~Broek werd bij toeval een kleine populatie van minimaal vijf lichtgroene sabelsprinkhanen ontdekt. De sprinkhanen werden gezien, gehoord en gefotografeerd. Meerdere exemplaren werden geteld, het betrof kortvleugelige dieren. De soort rukt op vanuit de Belgische Ardennen en de Duitse Eifel. Al eerder werden er individuen van de soort waargenomen, zoals in 2004 en 2009 op de St. Pietersberg.

De lichtgroene sabelsprinkhaan (Metrioptera bicolor) houdt van droogte en warmte en komt voor in extensief begraasde terreinen met ruige, grazige vegetaties. De mannetjes maken gebruik van uitkijkposten (plantenstengels) om vrouwtjes te roepen. Korte graslanden die worden gemaaid of intensief begraasd worden door de soort vermeden. De door wilde runderen begraasde nieuwe natuurgebieden in het Kempen~Broek bij Weert zijn dan ook zeer geschikt.

Lichtgroene sabelsprinkhaan in Kempen~Broek (foto: Kim Huskens)

De lichtgroene sabelsprinkhaan staat bekend als een mobiele soort en komt voor in twee varianten met en zonder lange vleugels. Volwassen kortvleugelige dieren kunnen lopend honderd meter of meer per dag afleggen. Voor overbrugging van grote afstanden zijn langvleugelige exemplaren verantwoordelijk.

Recent werden in België drie roepende mannetjes gemeld nabij Genk. In die gevallen betrof het kortvleugelige exemplaren waardoor de kans groot is dat de soort zich daar ook heeft voortgeplant. De verwachting is dat de soort deze zomer op meer locaties in Belgisch en Nederlands Limburg opduikt.

In het Kempen~Broek werken ARK Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten en de provincie Limburg met vele partijen samen aan gebiedsontwikkeling. Onder invloed van natuurlijke begrazing door runderen ontstaan structuur- en soortenrijke landschappen. Landschappen die door hun diversiteit plaats bieden aan talrijke planten en dieren.

Tekst: Bart Beekers, ARK
Foto’s: Kim Huskens