Gruttokuiken

Grutto in Amstelland doet het steeds beter

Vogelbescherming Nederland
26-JUN-2013 - In de Ronde Hoep en de Bovenkerker Polder (Amstelland) doen weidevogels als grutto en tureluur het erg goed. Zo komen er steeds meer jonge grutto’s groot. Het succes zit hem in uitgekiend weidevogelbeheer in een combinatie van agrarisch natuur- en reservaatbeheer, uitgevoerd door boeren, vrijwilligers en Landschap Noord-Holland.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op woensdag 26 juni 2013

In de Ronde Hoep en de Bovenkerker Polder (Amstelland) doen weidevogels als grutto en tureluur het erg goed. Zo komen er steeds meer jonge grutto’s groot. Het succes zit hem in uitgekiend weidevogelbeheer in een combinatie van agrarisch natuur- en reservaatbeheer, uitgevoerd door boeren, vrijwilligers en Landschap Noord-Holland.

Gruttokuiken (foto: M. Renes)In Amstelland, bij Amstelveen en Uithoorn, liggen twee polders: de Ronde Hoep en de Bovenkerkerpolder. Van oudsher zijn dit belangrijke weidevogelgebieden met hoge aantallen broedende grutto’s. In 2013 broedden er in de Ronde Hoep 234 en in de Bovenkerker Polder 147 paar grutto’s. De aantallen broedparen zijn sinds 2005 min of meer stabiel (Bovenkerker Polder) of nemen licht toe (Ronde Hoep). Dit is al een fenomeen op zich in deze tijd van overal sterk teruglopende aantallen weidevogels. Maar uit tellingen van paren met jongen blijkt dat in beide polders de laatste jaren steeds meer gruttoparen broedsucces hebben. In 2013 kreeg in de Ronde Hoep en de Bovenkerker Polder 77%, respectievelijk 83% van de gruttoparen jongen. Dat is veel, want in slechte jaren, zoals 2005, is dit aandeel maar zo’n 30%.

Hoog waterpeil en droge mest
Mark Kuiper coördineert de weidevogelbescherming in Amstelland en wijt het succes aan goede samenwerking en de optimale ligging, beheer en kwaliteit van het zogenaamde ‘kuikenland’. In het gebied werken boeren van de Agrarisch Natuurvereniging De Amstel, vrijwilligers van het IVN Amstelveen en het Landschap Noord-Holland, dat in de Ronde Hoep 160 hectare reservaat beheert, intensief samen. “Het is belangrijk om actuele informatie op bedrijfsniveau te hebben, bijvoorbeeld over waar grutto’s broeden en waar ze met hun kuikens zitten”, aldus Kuiper. “Dat betekent dat je bijvoorbeeld pas maait als er geen kuikens meer op een perceel zitten. Maar ook de kwaliteit van het kuikenland moet hoog zijn. Je moet dan maatregelen nemen om de grasgroei te vertragen, de structuur van het land te vergroten en de vochtigheid van de bodem te optimaliseren”. Hiervoor wordt het waterpeil tijdelijk verhoogd, wordt het grasland bemest met droge stalmest en worden greppels onder water gezet. Kuiper: “Peilverhoging werkt als een magneet op broedende weidevogels. Maar je ziet ook pinksterbloem, echte koekoeksbloem en zelfs grote ratelaar terugkeren in het grasland. Dit is gunstig voor jonge weidevogels, die vooral van insecten leven”.

Red de rijke weide!
Voor Vogelbescherming Nederland is het voorbeeld van Amstelland een bewijs dat weidevogels beschermen op gebiedsniveau, waarin boeren, vrijwilligers en terreinbeheerders de handen ineenslaan, heel succesvol kan zijn. Monitoring, gedetailleerde gebiedskennis, kennis van de ecologie van weidevogels en van de meest optimale inrichting en beheer is daarbij onontbeerlijk.

Wilt u Vogelbescherming Nederland steunen in de strijd om weidevogels te behouden voor ons land? Teken dan de petitie op www.redderijkeweide.nl.

Tekst: Ruud van Beusekom, Vogelbescherming Nederland
Foto: M. Renes