Klapekster

Klapekster profiteert van natuurontwikkeling op De Staart

FREE Nature
21-DEC-2015 - Sinds 2011 bezoeken klapeksters bijna jaarlijks De Staart tijdens hun migratie naar het zuiden. Deze winter van 2015 is er voor het eerst ook sprake van overwintering. De klapekster profiteert hier van de aanwezige najaar- en winterruigte waardoor er volop voedsel voor hem aanwezig is.

Het overwinteren van de klapekster op De Staart is bijzonder, aangezien De Staart een relatief nieuw natuurgebied is aan de oevers van Spui en Oude Maas grenzend aan Oud-Beijerland, onder de rook van Rotterdam. Tot en met 2003 werden hier nog aardappelen en suikerbieten geteeld. Sindsdien mag het gebied zich natuurlijk ontwikkelen van beheerder het Hoekschewaards Landschap, bijgestaan door kuddes runderen en paarden van FREE nature.

Onder invloed van begrazing is op deze voedselrijke bodem een rijk landschap ontstaan vol met ruigtekruiden als distel en brandnetel, maar inmiddels ook met opkomend bos in de vorm van braam- en meidoornstruwelen. Dit alles afgewisseld met korter afgegraasde graslandjes. Een landschap rijk aan insecten, muizen en vogels.

Klapeksters behoren tot de klauwierenfamilie en broeden sinds 2002 niet meer in Nederland. Jaarlijks overwinteren er noordelijke vogels in ons land, en pleisteren er tijdens de trektijd vogels op weg naar het zuiden. Heideterreinen met verspreid staande bomen en struiken zijn favoriet bij klapeksters. Vanuit een hoge positie speuren ze naar prooi zoals muizen, zangvogels en mestkevers. Deze prikken ze, net als de andere klauwiersoorten, op een doorn van doornstruiken of prikkeldraad om een voedselvoorraad aan te leggen. Naast heideterreinen bezoeken de vogels ook allerlei begraasde ruigtes en struwelen. Allemaal elementen die op De Staart steeds meer voorkomen. In de delta worden dit soort gebieden steeds vaker bezocht, zo overwintert er momenteel ook een klapekster in de Broekpolder bij Vlaardingen. Alleen in een voldoende intact en gevarieerd gebied zijn hun prooidieren in voldoende hoeveelheid aanwezig. Klapeksters zijn erg plaatstrouw. Als ze eenmaal een goede pleisterplaats of overwinteringsgebied hebben gevonden, keren ze hier vaak jaar op jaar terug.

De klapekster op De Staart heeft een prima overwinteringsgebied gevonden. Dat wordt volgende winter weer naar hem of haar uitkijken, grote kans dat het hetzelfde individu is.

Tekst: Esther Linnartz & Roeland Vermeulen, FREE Nature
Foto: Leo Linnartz, ARK Natuurontwikkeling (leadfoto: klapekster)