Vanellus vanellus. Kievit

2016 is het Jaar van de Kievit

Sovon Vogelonderzoek Nederland
1-JAN-2016 - Het gaat niet goed met één van de bekendste weidevogels, de kievit. Vanaf halverwege de jaren 90 neemt het aantal kieviten snel af. Waarschijnlijk overleven te weinig jonge kieviten de eerste weken. Reden voor Vogelbescherming Nederland en Sovon om 2016 tot het Jaar van de Kievit uit te roepen. Daarin doen ze onderzoek naar jonge kieviten en naar het effect van maatregelen om het tij te keren.

De kievit is een algemene soort in agrarisch gebied, maar neemt de laatste decennia in snel tempo af. Elk jaar krimpt de broedpopulatie in Nederland met meer dan 5%. Sinds 1990 is de populatie ongeveer gehalveerd. De kievit gaat daarmee de andere weidevogels zoals de grutto en de scholekster achterna. Er zijn sterke aanwijzingen dat jaarlijks te weinig jonge kieviten groot worden. Door intensivering van de landbouw en de daarmee samenhangende verdroging zijn hun overlevingskansen laag. Daar komt bij dat met uitbreiding van het stedelijk gebied het leefgebied van de kievit is gekrompen.

Overlevingskansen

Om te kijken wat de overlevingskansen van jonge kieviten zijn, gaan onderzoekers en vrijwilligers op verschillende plekken in het land vooral jonge kieviten ringen en volgen. Kieviten broeden in zowel grasland als op akkers en daarom kijken de onderzoekers in beide typen gebieden. Daarbij letten ze ook op de effectiviteit van beschermingsmaatregelen en hoeveel eieren er per gebied uitkomen. Met hulp van vrijwilligers gaan ze de kansen van een kuiken nauwkeurig vastleggen. Wat je precies kunt doen is te zien op www.sovon.nl/jaarvandekievit.

Bekende weidevogel

De kievit is een bekende weidevogel die in heel Europa voorkomt. In Nederland broeden volgens de laatste schatting (2011) tussen de 160.000 en 240.000 paren. Van alle provincies herbergen Friesland en Noord-Brabant de meeste kieviten. De soort staat bekend om het vroege broeden. Al in maart kunnen kieviten een nest beginnen en als gevolg van de warmere voorjaren vindt de eileg steeds eerder plaats.

Samenwerking

In het Jaar van de Kievit slaan verschillende natuurorganisaties de handen ineen. Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland werken samen met bij het Vogeltrekstation aangesloten ringers en LandschappenNL. Sovon en het Vogeltrekstation voeren het onderzoek uit, deels met hulp van andere vrijwilligers.

Het Jaar van de Kievit is te volgen via www.sovon.nl/jaarvandekievit

Tekst: Sovon Vogelonderzoek Nederland, Vogelbescherming Nederland en Vogeltrekstation
Foto: Piet Munsterman, Saxifraga (leadfoto: kieviten)