Lycaena dispar. Grote vuurvlinder

Natuurherstel in Rottige Meente

Staatsbosbeheer
21-JAN-2016 - De komende maanden voert Staatsbosbeheer werkzaamheden uit in natuurgebied de Rottige Meente in Fryslân, om verdroging en verzuring van het veen tegen te gaan. Het gaat om maatregelen om de waterhuishouding te verbeteren, waardoor schoner oppervlakte- en grondwater het gebied in kan stromen

Leefgebied vuurvlinder

De Rottige Meente is een bijzonder natuurgebied dat samen met de Overijsselse Weerribben en Wieden deel uitmaakt van een van de grootste Europees laagveenmoerassen. Het natuurgebied bestaat uit verschillende landschappen zoals open water, trilvenen, veenmosrietlanden, jonge verlanding (van veenmosrietland en trilveen) en moerasbos. Van oudsher komen hier gevarieerde moerasflora en –fauna voor, zoals de zeldzame grote vuurvlinder. De Rottige Meente is zelfs één van de laatste gebieden waar deze vlinder leeft.

Nieuw leven in het veen

Boswachter Roel Vriesema: “Probleem is dat veengebieden door verdroging en verzuring veranderen. Naast de vuurvlinder zijn er meer bedreigde planten en dieren waarvan het voortbestaan in gevaar komt. Met het project ‘Nieuw leven in het veen’ richten we ons op herstel en kwaliteitsverbetering van jonge verlandingen en blauwgraslanden én daarmee op het verbeteren van het leefgebied voor de grote vuurvlinder. Door het slechten van barrières kan de vlinder zich makkelijker tussen de deelgebiedjes verplaatsen.” De werkzaamheden zijn deze week gestart en duren in ieder geval tot het broedseizoen in half maart.

Tekst: Staatsbosbeheer
Foto: Mark Zekhuis, Saxifraga (leadfoto: grote vuurvlinder)