Drijvende waterweegbree

Speurtocht naar Drijvende waterweegbree

FLORON
2-AUG-2016 - Drijvende waterweegbree is een vrij zeldzame waterplant waarvan niet voldoende bekend is hoe het ermee gaat. Van veel plaatsen is niet bekend of de soort er nog steeds voorkomt. Zoek je mee?

Drijvende waterweegbree (Lurinium natans) komt voor in beken, vennen, kanalen en poelen met helder, voedselarm tot matig voedselrijk en zwak zuur water. Kenmerkend voor deze soort zijn de 2 centimeter grote bloemen met witte kroonbladeren die naar binnen toe geel kleuren. De bloemen worden doorgaans vergezeld door ronde tot ovale drijfbladeren van enkele centimeters groot. Onder water groeien meestal lintvormige bladeren die meerdere decimeters lang kunnen worden. Drijvende waterweegbree is het best in haar bloeitijd te herkennen, dat is van mei tot begin september.

Verspreiding van Drijvende waterweegbree in Nederland in 10x10-kilometerhokken. Van de hokken met een rode stip is niet bekend of de soort er nog voorkomt

Het verspreidingsgebied van Drijvende waterweegbree loopt van zuidelijk Noorwegen tot het noorden van Spanje en van Ierland tot Polen. Nederland ligt min of meer in de kern van het verspreidingsgebied. Ze groeit vooral in gebieden met zandgronden in de hoge delen van Nederland. In het hele verspreidingsgebied laat Drijvende waterweegbree een sterke achteruitgang (>50%) zien. Dit is grotendeels te wijten aan het verslechteren van de waterkwaliteit.

Niet voor niets wordt Drijvende waterweegbree Europees beschermd door de Habitatrichtlijn. Dit betekent dat Nederland beschermde gebieden moet aanwijzen voor de soort en dat extra beschermingsmaatregelen moeten worden genomen. Over de staat van instandhouding moet Nederland iedere zes jaar aan de Europese Unie rapporteren. Onderdeel van de rapportage is het aantal 10x10-kilometerhokken waarin de soort in de periode 2013-2018 is waargenomen. In een aantal gebieden is geen actuele informatie aanwezig. Deze gebieden staan aangegeven op de kaart. FLORON is op zoek naar vrijwilligers die willen helpen de verspreiding van Drijvende waterweegbree te actualiseren. Het is ook belangrijk om te weten als Drijvende waterweegbree na zoeken niet wordt teruggevonden.

 

 

Lijkt het je wat om mee te zoeken? Stuur dan een mailtje naar FLORON. FLORON stuurt je dan een kaart en extra informatie waarmee je gerichter kunt zoeken. Meer informatie over deze speurtocht vind je op de FLORON-website.

Doe je niet mee met deze gerichte speurtocht, maar wil je wel je steentje bijdragen? Losse waarnemingen van Drijvende waterweegbree zijn altijd zeer welkom en kunnen worden doorgegeven via PlantObs, Verspreidingsatlas of waarneming.nl.

Tekst: Leonie Tijsma, FLORON
Foto: Adrie van Heerden
Kaart: NDFF Verspreidingsatlas