Limosa limosa. Grutto, vliegend

Overheid komt eindelijk over de brug met plan om weidevogels te redden

Vogelbescherming Nederland
21-MRT-2017 - Boerenlandvogels verdwijnen in hoog tempo uit Nederland door de industrialisering van de landbouw. Daardoor is sinds 1960 meer dan 60% van onze weidevogels verdwenen. Grutto’s, veldleeuweriken, kieviten, scholeksters… het is stil op het platteland. Maar er gloort hoop: er ligt nu een Nationaal Plan van Aanpak Weidevogels op tafel.

GruttoNa het verzoek van Kamerleden Grashoff (GroenLinks) en Leenders (PvdA) komt de overheid eindelijk over de brug. Er ligt een Nationaal Plan van Aanpak Weidevogels op tafel, in de vorm van een brief van Martijn van Dam. Hierin worden drie scenario’s beschreven om de weidevogels te redden. Uit de brief blijkt dat een volgend kabinet de weidevogels kán redden mits er voldoende geïnvesteerd wordt. Niet alleen in financiële middelen, maar ook in kennisoverdracht en draagvlak onder boeren.

In de brief van Martijn van Dam komt naar voren dat een voldoende hoog waterpeil, openheid, tegengaan van verstoring en het juiste beheer de belangrijkste factoren zijn om de weidevogels voor ons land te kunnen behouden. Van Dam geeft aan dat deze maatregelen genomen moeten worden om te voldoen aan de Europese regelgeving. Vogelbescherming is van mening dat Nederland al lang niet aan zijn internationale verplichtingen ten aanzien van weidevogels voldoet en heeft daarom een klacht ingediend tegen Nederland bij de Europese Commissie. Deze procedure loopt nog en kan jaren in beslag nemen.

In de brief van Van Dam staat dat twee van de drie ontwikkelde scenario’s op termijn een grutto-populatie van rond de 48.000 broedpaar op zouden moeten leveren. Dat is beduidend meer dan de geschatte 32.000 paar van dit moment. Worden er geen maatregelen genomen dan zou de populatie kunnen inzakken tot net boven de duizend paar. Berekeningen laten zien dat tussen de 35 en 89 miljoen euro nodig is voor eenmalige maatregelen om gebieden passend in te richten en jaarlijks rond de 19 miljoen extra voor versterking van het beheer. Dit alles binnen een gebiedsgerichte aanpak waarbij de gebiedsregisseur als verbindende factor tussen de verschillende partijen een grote rol speelt.

De achteruitgang van de weidevogels

Eindelijk wordt er een broedpopulatie van onze nationale vogel genoemd als na te streven doel, en het is goed dat de financiering om dit bereiken in beeld is. Het is nu aan een nieuwe regering om de redding van de weidevogels daadwerkelijk te realiseren.

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto's: Piet Munsterman, Saxifraga (leadfoto: vliegende grutto); Martin Hierck