Circus aeruginosus. Bruine kiekendief, man

Weer rust voor vogels op Ameland

Vogelbescherming Nederland
23-AUG-2017 - Even leek het gedaan met de rust op het Waddeneiland Ameland: er waren plannen voor een schietbaan waar permanent kleiduiven geschoten mogen worden. Pal naast het vliegveld, maar ook naast een belangrijk weidevogelgebied én Natura-2000 gebieden. Vogelbescherming tekende bezwaar aan, de gemeente heeft nu aangegeven de zaak opnieuw te bekijken.

Schietvereniging De Grauwe Duun maakt al jaren gebruik van het vliegveld voor kleiduifschieten, echter een aantal keer per jaar. Het nieuwe plan voorziet in een permanente schietbaan, met clubhuis, waardoor er het hele jaar geschoten mag worden. Met uitzondering van de periode 1 maart tot half juli, als er vogels aan het broeden zijn.

Kiekendieven, roerdompen en plevieren

De aan te leggen schietbaan ligt naast een belangrijk weidevogelgebied en twee Natura 2000-gebieden, te weten Duinen Ameland en de Noordzeekustzone. In het weidevogelgebied broeden grutto’s, tureluurs, kieviten en scholeksters. De nabij gelegen Natura 2000-gebieden zijn aangewezen voor soorten als blauwe en bruine kiekendief, roerdomp, tapuit, velduil, wulp, kluut, bontbekplevier en strandplevier. Soorten die gevoelig zijn voor verstoring en de broodnodige rust vinden in het gebied.

Uit het ecologische onderzoek dat is uitgevoerd voor de vergunning blijkt dat het kleiduifschieten een risico vormt voor deze soorten. Vogelbescherming is van mening dat de vergunning ten onrechte is verleend, omdat niet is voldaan aan de vereisten die voortvloeien uit de Wet Natuurbescherming.

Roerdomp

De gemeente ontving niet alleen vanuit de natuurhoek bezwaren. Omwonenden vrezen voor geluidsoverlast, luchtvaartbranches vrezen voor de veiligheid. Het college gaat de bezwaren bekijken en de vergunning heroverwegen. De schietvereniging heeft aangegeven voorlopig geen gebruik te maken van de vergunning.  Voorlopig ligt het kleiduifschieten stil.

Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland
Foto's: Piet Munsterman, Saxifraga (leadfoto: bruine kiekendief man); Mark Zekhuis, Saxifraga