Park Lingezegen

Park Lingezegen: landschapspark van de toekomst

FLORON
9-OKT-2018 - Zondag 30 september organiseerde Natuurplaza een velddag in Het Waterrijk, onderdeel van Park Lingezegen. Park Lingezegen is een nieuw landschapspark tussen Arnhem en Nijmegen met veel ruimte voor mensen, landbouw, natuur, cultuur en water. De basisinrichting van het park is nu klaar en de Natuurplazapartners lieten op deze velddag zien welke kansen er voor de natuur in het gebied liggen.

Park Lingezegen is een landschapspark tussen Nijmegen en Arnhem en is aangelegd om de groei van beiden steden in te perken om hiermee ruimte te bieden voor agrariërs, recreanten en natuur. In het gebied is van alles te doen, van wandelen en fietsen tot vogels kijken en voedselbossen. Het Park is opgedeeld in een aantal deelgebieden, waarbij Het Waterrijk vooral in het kader staat van waterberging en natuurontwikkeling. Zo is er onder andere een groot rietmoeras aangelegd, waar veel bijzondere vogelsoorten zoals blauwborsten en lepelaars te vinden zijn. Ook zijn er door het gebied heen verschillende natuurvriendelijke oevers, bosschages en ruigtes te vinden die een thuis bieden voor allerlei planten en dieren.

De velddag

Bezoekers hielpen mee het met ringen van deze rietgorsTijdens de zonovergoten dag genoten bezoekers van een mooie wandeling door Het Waterrijk in Park Lingezegen waarlangs stands waren van de organistaties van Natuurplaza, namelijk: B-ware, Stichting Bargerveen, Zoogdiervereniging, FLORON, RAVON en SOVON. Er was van alles te doen; van het ringen van vogels tot het bewonderen van het innovatieve waterzuiveringsmoeras, de ‘Biocascade’. Bezoekers hebben geschept, geharkt en hebben de flora en fauna van Het Waterrijk bewonderd.

Vooral het ringen van de vogels trok veel aandacht. De lokale vogelwerkgroep was al om 6 uur ‘s ochtends aanwezig om vogels te vangen voor het ringen. Er zijn verschillende leuke soorten gevangen, waaronder twee baardmannetjes, een rietgors en drie roodborsttapuiten! Ook uit de sloten kwamen verschillende bijzondere soorten, er werd zelfs een grote modderkruiper (een vis) gevangen!

Een kansrijke toekomst

Park Lingezegen heeft de potentie een toevluchtsoord en corridor te worden voor de natuur in ons sterk verstedelijkte landschap. Een aantal soorten maakt al dankbaar gebruik van dit gebied, zoals hierboven te lezen is. Maar er is ook nog veel winst te behalen. In heel park Lingezegen liggen bijvoorbeeld vele kilometers aan sloten. Sloten vormen een belangrijk leefgebied voor veel vissoorten, amfibieën, planten en macrofauna. Slootranden kunnen daarnaast een uitwijkplaats zijn voor weidevogels in een gebied met intensieve landbouw. Primaire functie van de sloot is echter vaak het afvoeren van water waarbij de sloot voldoende open gehouden moet worden. Dit zijn nu nog vaak conflicterende functies waar innovatieve, gecombineerde oplossingen voor toegepast kunnen worden. Met toekomstige klimaatscenario’s moeten sloten niet alleen water kunnen afvoeren, maar wordt de berging van water in en langs sloten van steeds groter belang. Door in Park Lingezegen (in bijvoorbeeld deelgebied Het Landbouwland) een aantal sloten op verschillende wijzen in te richten en te beheren kan ervaring opgedaan worden hoe we de ‘Sloot van de toekomst’ kunnen realiseren.

Daarnaast liggen er ook vele kilometers fiets- en wandelpaden in het park, met daarlangs nog twee keer zo veel kilometers aan bermen. Naar verwachting liggen er volop kansen in dit groene uitloopgebied om met maatwerkbeheer aantrekkelijke bermvegetaties te ontwikkelen. Bloemrijke bermen dragen in belangrijke mate bij aan de ‘groene beleving’ van het gebied en ze vervullen een belangrijke functie voor insecten. Landelijk zien we dat het reguliere beheer van bermen meestal tot achteruitgang van de plantendiversiteit leidt en schade toebrengt aan insectenpopulaties. Sterk verarmde wegbermen zijn dan ook langzaamaan meer regel dan uitzondering geworden in grote delen van Nederland. Park Lingezegen biedt een uitgelezen kans om bij de start van het beheer in het gebied direct te kijken waar de kansen liggen voor de flora en daar het juiste beheer voor vorm te geven.

Vissen uit Het Waterrijk

Veel bezoekers waren aangenaam verrast door de planten en dieren die ze tijdens de velddag zagen. Velen vroegen zich of Natuurplaza volgend jaar weer een velddag gaat organiseren, mede daarom zeggen we alvast voorzichtig: ‘tot volgend jaar!’.

Tekst: Natuurplaza
Foto's: Natuurplaza; Imke van Loon-Martens