Eider

Waddenzee zwakke schakel op Oost-Atlantische trekroute

Vogelbescherming Nederland
14-MEI-2019 - Het gaat niet goed met de vogels die gebruik maken van de Waddenzee. Onderzoek in 33 landen langs de Oost-Atlantische trekroute toont aan dat broedvogels in het Waddengebied het slechter doen dan soorten die elders op de route nestelen. Opmerkelijk voor een gebied dat op papier goed is beschermd en op de Werelderfgoedlijst staat.

Het internationale flyway-onderzoek naar de Oost-Atlantische trekroute is een enorm karwei: in 11 Europese en 22 Afrikaanse landen telden in totaal 1500 mensen trek- en broedvogels. Het deze week gepresenteerde onderzoeksrapport is een vervolg op eerder flyway-onderzoek uit 2014.

Anders dan de vorige keer is ook in beeld gebracht hoe mensen gebruik maken van de leefgebieden van de trek- en broedvogels. Daarbij is bekeken wat voor invloed die activiteiten hebben op de vogelpopulaties. Recreatie, landbouw, visserij en verstedelijking hebben logischerwijs geen positief effect op de vogelpopulaties die gebruik maken van de route.

De broedvogels in ons mooie Waddengebied doen het slechter dan soorten die elders op de trekroute nestelen...

De Wadden zijn een zwakke schakel voor broedvogels

De jongste analyse van samenwerkende vogelbeschermingsorganisaties, overheden en wetenschappers bevestigt het beeld dat vijf jaar geleden al werd geschetst: de Wadden zijn als broedgebied een zwakke schakel en dat rechtvaardigt een stevig actieplan. Hierover zijn naar aanleiding van onderzoek uit 2014 al afspraken gemaakt die inmiddels in werking zijn getreden.

Daarnaast heeft Vogelbescherming Nederland naar aanleiding van de eerdere analyse het projectplan ‘Wij & Wadvogels’ opgesteld om onze broedvogels beter te beschermen. Hier is financiering voor gevraagd bij het Waddenfonds.

Belangrijkste pleisterplaats voor veel trekvogels

Voor de trekvogels in het Waddengebied is de situatie gelukkig gunstiger. Van de 95 vogelsoorten uit de telling maken 36 doortrekkende of overwinterende soorten gebruik van de Waddenzee. Het goede nieuws is dat het merendeel hiervan er nu beter voor staat dan in 2014. Voor soorten als de rotgans, de bonte strandloper en de rosse grutto is de Waddenzee de belangrijkste pleisterplaats tijdens de trektocht of om te overwinteren.

De vogels die broeden in het noordpoolgebied voelen als eersten de gevolgen van klimaatverandering

Gevolgen klimaatverandering

Acht doortrekkers of overwinteraars doen het nog steeds slechter dan elders op de route: smient, wilde eend, scholekster, eider, kluut, bonte strandloper, tureluur en bontbekplevier. Zij profiteren nog niet van de genomen maatregelen en doen het slechter dan gemiddeld. Dit zijn soorten die broeden in het noordpoolgebied en ‘s winters onze wadplaten gebruiken en er bodemdieren eten.

Deze Noord-Europese steltlopers voelen als eersten de gevolgen van de klimaatverandering. Als het lukt de situatie in het Waddengebied te verbeteren, dan vergroot dat hun kansen tijdens de vogeltrek en slagen deze vogels er waarschijnlijk beter in om zich aan te passen aan de snel veranderende omstandigheden in het arctisch gebied.

De integrale telling 2017 is uitgevoerd door Sovon, Wetlands International en BirdLife International, in opdracht van Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW). De telling maakt deel uit van het Wadden Sea Flyway Initiative (WSFI) en is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Life-IP Flyway, Vogelbescherming Nederland, Het Wereld Natuurfonds, Common Wadden Sea Secretariat (CWSS), MAVA foundation, Nationaal Park Waddenzee Denemarken, Nedersaksen en Sleeswijk-Holstein.

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto's: Shutterstock (leadfoto: eiders); Joachim van der Valk; Koos Dansen