Velduil Ameland

Waddenfonds steunt bescherming blauwe kiekendief en velduil

Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels, Vogelbescherming Nederland
5-MEI-2015 - Het Waddenfonds besloot op 30 april om het project ‘Wadvogels van allure: blauwe kiekendief en velduil’ te steunen met een financiële bijdrage. Het project beoogt om op korte termijn jaarrond voedsel te bieden aan blauwe kiekendief en velduil. In het agrarisch gebied zullen daartoe 150 hectare Vogelakkers worden aangelegd.

 

 

De blauwe kiekendief is momenteel de meest bedreigde broedvogel van Nederland, met nog slechts maximaal 12 tot 15 broedpaartjes in ons land. Net als van de velduil zijn de meeste broedparen te vinden in het waddengebied.

Vogelbescherming Nederland en Werkgroep Grauwe Kiekendief zijn zeer verguld om samen met andere partijen gerichte maatregelen voor deze soorten uit te gaan voeren (pdf; 189 KB). De kern van het project bestaat uit de aanleg van 150 hectare Vogelakkers. Vogelakkers zijn percelen waarop stroken van kruidenrijke graanmengsels afgewisseld worden met stroken klaver of luzerne. Ze trekken woelmuizen aan vanwege de kruidenrijke graanmengsels die zomer en winter blijven staan. De klaver en luzerne worden een paar keer per jaar geoogst; in deze gemaaide stroken vangen roofvogels en uilen naar hartenlust muizen.

Vrouwtje blauwe kiekendief op Ameland in 2005. Laatste broedpaar op Ameland was in 2008 (foto: Johan Krol)

Naast de Vogelakkers die voorzien in meer voedsel, zetten we ons de komende periode ook in voor een veiliger en geschikter broedhabitat. Daarvoor gaan we aan de slag in de duinen, kwelders, landaanwinningswerken en het agrarisch gebied. Vogelbescherming Nederland en Werkgroep Grauwe Kiekendief beschouwen de honorering door het Waddenfonds als een eerste belangrijke stap om in het bijzonder voor de blauwe kiekendief het tij te keren.

Binnen het project wordt geïnvesteerd in wetenschappelijke kennis. Dit om de ecologie van deze soorten (en een hele trits andere soorten) optimaal te doorgronden en daarmee de juiste keuzes voor bescherming te maken. Een al lopende intensieve samenwerking van Werkgroep Grauwe Kiekendief met Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) zal het mogelijk maken processen op landschapsschaal in beeld te krijgen.

Voor het ecologisch onderzoek zal gebruikgemaakt worden van UvA-BITS GPS-loggers (blauwe kiekendief) en satellietzenders (velduil). In deze strategie zijn het verwerven van kennis en de ontwikkeling van effectieve maatregelen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vogelbescherming Nederland ziet, als belangrijke Europese Birdlife partner, het belang in van kennisgedreven natuurbescherming.

Velduil op Ameland (foto: Johan Krol)

Belangrijk in het succesvol uitvoeren van het project is de betrokkenheid en inzet van de beheerders. Agrarische natuurvereniging “De Lieuw” (Texel), Het Groninger Landschap, Natuurmonumenten, Groenvoederdrogerij BV Oldambt en tal van agrariërs in Groningen en Fryslân helpen mee om van dit project een succes te maken.

Op dit moment baltsen er blauwe kiekendieven op Texel en boven de tarwevelden van het Groningse Oldambt. Dat geeft hoop en verplicht ons alle registers open te trekken. Naast de financiële steun van het Waddenfonds (€ 770.938) steunen ook de drie noordelijke provincies, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Bettie Wiegman Fonds, de leden van Vogelbescherming Nederland en donateurs en vrijwilligers van Werkgroep Grauwe Kiekendief (pdf; 0,5 MB) het project. In totaal wordt € 1.007.323 ingezet om de voedselsituatie in zowel de broedperiode als ook de kritische winterperiode structureel te verbeteren.

Op Texel zijn dit voorjaar al op twee locaties Vogelakkers ingezaaid door Natuurmonumenten en ANV “De Lieuw”. Het zal even tijd vergen voordat de percelen tot wasdom zijn gekomen, maar de komende winter zullen zowel blauwe kiekendieven als velduilen zich boven deze percelen laten zien.

Tekst: Floris van Kuijk, Vogelbescherming Nederland; Ben Koks, Werkgroep Grauwe Kiekendief
Foto's: Johan Krol