Swimway Waddenzee (kwelder - mensen)

Waddenfonds steunt project Swimway Waddenzee

Wageningen Marine Research
8-JUL-2019 - Het project Waddentools – Swimway Waddenzee kan dankzij een bijdrage vanuit het Waddenfonds van start gaan. Dat werd afgelopen vrijdag door het Waddenfonds bekend gemaakt. Doel van het project is om erachter te komen met welke beheermaatregelen de verarmde visstand in de Waddenzee kan worden hersteld. Wageningen Marine Research is een van de kennispartners.

Ingrid Tulp, als wetenschappelijk coördinator vanuit Wageningen Marine Research betrokken bij het project, vindt het een prachtige kans om letterlijk en figuurlijk de diepte in te duiken en de onderwaterwereld van de Waddenzee beter te begrijpen. "We meten al bijna vijftig jaar één keer per jaar hoeveel vis er in de Waddenzee zit, maar daarmee kunnen we nog niet de grote gesignaleerde veranderingen verklaren. Hiertoe is diepgravender onderzoek naar de causale verbanden nodig. Daarnaast weten we nagenoeg niks over hoe de grotere vissoorten zoals zeebaars, harder en haaien en de scholende vissen, die het stapelvoedsel vormen voor vogels en zeezoogdieren, de Waddenzee gebruiken. Kortom, dit project biedt een uitgelezen kans om onze expertise in te zetten voor dit unieke gebied, dat weliswaar een werelderfgoedstatus heeft, maar waar over vis nog veel te leren valt," aldus Tulp.

Van flyway naar swimway

Het natuurbeleid en -beheer van de Waddenzee was tot nu toe voornamelijk gericht op vogels. Er is daardoor veel kennis opgebouwd over trekroutes en de functie van de Waddenzee hierbinnen voor welke vogelsoort en wanneer. Deze flyway-aanpak noem je een levenscyclusbenadering. Wat we weten is dat de Waddenzee – net als voor trekvogels – een belangrijk knooppunt is voor vissen. Het Waddentools - Swimway Waddenzee-project zal op een vergelijkbare manier als bij trekvogels de bijdrage van bestaande en toekomstige maatregelen voor goed visbeheer op de Waddenzee in beeld brengen.

Door het uitvoeren van pilots wordt verkend hoe de functie van de Waddenzee voor vissoorten met beheermaatregelen kan worden versterkt. Daarnaast wordt in beeld gebracht welke natuur- en verduurzamingsmaatregelen uit het verleden positief hebben uitgepakt voor de kinderkamer- en schakelfunctie van de Waddenzee voor vis. Met die kennis in handen, kan doelgericht worden gewerkt aan een rijkere visstand in de Waddenzee.

Swimway Waddenzee

Brede steun

Het Waddenfonds steunt het project Waddentools – Swimway Waddenzee met een bijdrage van 3,6 miljoen euro. Eerder zegden het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (0,6 miljoen euro), Rijkswaterstaat Noord-Nederland (0,25 miljoen euro) en de drie waddenprovincies (0,23 miljoen euro), al hun financiële steun toe.

Binnen het Waddentools – Swimway Waddenzee-project werken drie kennisinstellingen: Rijksuniversiteit Groningen, het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en Wageningen Marine Research nauw samen. De projectgroep bestaat verder uit de Waddenvereniging en Sportvisserij Nederland. Ook zijn verschillende terreinbeherende (natuur)organisaties betrokken bij de uitvoering van het project, en wordt de samenwerking met beroepsvissers op de Waddenzee gezocht.

Meer informatie

Swimway Waddenzee maakt deel uit van het overkoepelende Waddentools-programma dat werkt aan het ontwikkelen van effectieve en efficiënte beheermaatregelen voor de natuur van het Waddengebied. De totale looptijd van het Swimway Waddenzee-project bedraagt vijf jaar en eindigt in 2024.

Tekst: Wouter van der Heij, Waddenvereniging en Cecile Leuverink, Wageningen Marine Research
Foto's: Waddenvereniging