Grote modderkruiper

13,6 ton subsidie voor bedreigde soorten in Utrecht

Provincie Utrecht
17-JUL-2019 - De provincie Utrecht opent twee subsidieregelingen om bedreigde planten en dieren te beschermen en te behouden. Vanuit de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) is er 8,6 ton te verdelen en vanuit de Uitvoeringsverordening biodiversiteit provincie Utrecht (UsB) 5 ton.

In de provincie Utrecht komen ruim vijfhonderd bedreigde planten- en diersoorten voor. De provincie wil de kwaliteit van de leefgebieden van deze zogenoemde aandachtsoorten verbeteren en hun aantal laten groeien.

Subsidies

De Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) is een bestaande subsidie die nu is uitgebreid met het onderdeel actief soortenbeleid. De Uitvoeringsverordening biodiversiteit provincie Utrecht (UsB) is een geheel nieuwe subsidie. Beide regelingen vullen elkaar aan, zodat alle initiatiefnemers en onderwerpen bediend worden. SKNL en UsB zijn bedoel voor projecten die bijdragen aan de instandhouding van onze aandachtsoorten en hun leefgebieden.

Voorbeelden

Dit kunnen uiteenlopende projecten zijn die ingrijpen op verschillende schaalniveaus. Zoals het verbeteren of uitbreiden van heide, stuifzanden of schraalgraslanden. Of het verbinden van leefgebieden of herstel van de waterhuishouding. Of het verhogen van het aandeel dood hout in bossen, aanleg van poelen voor kamsalamanders, broeihopen voor ringslangen en winterverblijven voor vleermuizen. Ook is er ruimte voor experimenteel soortgericht beheer en praktijkgericht onderzoek.

Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL)

SKNL is bedoeld voor:

Uitvoeringsverordening biodiversiteit provincie Utrecht (UsB)

UsB is bedoeld voor:

  • inrichtingsmaatregelen buiten het NNN, en inrichtingsmaatregelen binnen NNN die niet via SKNL mogelijk zijn, ook voor niet-terreineigenaren;
  • praktijkgericht onderzoek binnen en buiten NNN;
  • kort experimenteel soortgericht beheer binnen en buiten NNN.

Nieuwsbericht met meer informatie + aanvraagmogelijkheid

Tekst: provincie Utrecht
Foto: Jelger Herder (leadfoto: grote modderkruiper)