Brede bloemrijke akkerrand in Zeeland

Steun Topsectoren voor ontwikkeling Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw

WWF Nederland
23-NOV-2019 - De Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw, een initiatief van Brancheorganisatie Akkerbouw, Rabobank, het Wereld Natuur Fonds en provincie Groningen, krijgt 270.000 euro financiering voor wetenschappelijke onderbouwing van de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

De biodiversiteitsmonitor maakt prestaties van akkerbouwers ten aanzien van biodiversiteit meetbaar en geeft handelingsperspectief voor de akkerbouwer. Door deze prestaties meetbaar te maken kunnen ketenpartijen en andere belanghebbenden boeren belonen voor deze prestaties. Door beloningen te stapelen, wordt het voor akkerbouwers steeds aantrekkelijker om in te zetten op meer biodiversiteit. Op diverse akkerbouwbedrijven zullen de onderzoekers de hiervoor noodzakelijke indicatoren uitvoerig testen. Ambitie is om eind 2021 een goed onderbouwde Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw te hebben.

Meten biodiversiteitsprestaties akkerbouw

De Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw wordt het landelijke instrument wordt om biodiversiteitsprestaties te meten. Daarvoor willen de initiatiefnemers samenwerken met akkerbouwers, ketenpartners, banken, NGO’s, overheden en andere partijen om zo gezamenlijk te komen tot een gedragen en uniform meetsysteem. De ontwikkeling van de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw is sterk verbonden met het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Kritische Prestatie Indicatoren

De Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw wordt nu via het goedkeurde onderzoeksvoorstel, een publiek private samenwerking (PPS), verder ontwikkeld en getest. Experts van Wageningen UR en het Louis Bolk Instituut werken samen aan de wetenschappelijke onderbouwing van Kritische Prestatie-indicatoren (KPI’s) die aan de basis liggen van de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw. Ook onderzoeken zij de interactie tussen de verschillende KPI’s, hun gezamenlijke invloed op de biodiversiteit en uit de Biodiversiteitsmonitor voortvloeiende adviezen aan akkerbouwers om door het aanpassen van bedrijfsprocessen de score van de Biodiversiteitsmonitor voortdurend te verbeteren. De genoemde onderzoeksinstellingen werken daarbij samen met BoerenNatuur, agrarische collectieven en diverse initiatieven in het land.

Tekst: Annemiek Heuvelmans-Driessen, Wereld Natuur Fonds
Foto: Anthonie Stip (leadfoto: brede bloemrijke akkerrand)