bloemrijk pad met mensen - primair

LandvanWaarde: natuur in bedrijf

De Vlinderstichting, LandvanWaarde
26-MEI-2020 - LandvanWaarde is een nieuw model voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Nederland. Het is ontstaan vanuit de conclusie dat het niet goed gaat met de biodiversiteit in het boerenland en dat de bestaande subsidiesystematiek onvoldoende bijdraagt om het tij te kunnen keren. Bij de bedrijven die meedoen worden onder andere de vlinders geteld, en daarvoor zoeken we vrijwilligers.

Natuurbeheer als volwaardige pijler onder agrarische bedrijfsvoering

Groot koolwitje en akkerhommelLandvanWaarde is een initiatief van Stichting Courage, in samenwerking met Landschap Overijssel en Nationaal Groenfonds. Kern van LandvanWaarde is dat het verschillende, voor boeren relevante en interessante, beloningen organiseert, bundelt en als maatwerk aan boeren aanbiedt. Deze set van belonende prikkels moet boeren zodanig stimuleren dat natuurbeheer een volwaardige pijler onder hun bedrijfsvoering wordt. Voorbeelden van beloningen die in praktijk zijn gebracht zijn bijvoorbeeld toegang tot grond van overheden, landgoederen of beleggers, rentekorting bij banken en ontwikkelruimte binnen gemeenten. Boeren die meedoen kunnen meestal ook gebruik maken van subsidies voor agrarisch natuurbeheer en scoren hoog op het onderdeel biodiversiteit in het duurzaamheidsprogramma van de zuivelfabriek. Ook dit levert meestal extra geld op per liter melk.

Pilot in Salland

Na een verkenning is in 2018 gestart met een pilot in Salland-Noord, ten zuidoosten van Zwolle. Meer dan dertig boeren uit de regio hebben samen met deskundigen een bedrijfsnatuurplan gemaakt voor hun eigen boerenbedrijf. In dit bedrijfsnatuurplan wordt vijf tot tien procent van het bedrijfsareaal primair ingezet voor biodiversiteit. In het open poldergebied is het beheer gericht op kruidenrijke percelen en plas-dras voor de weidevogels. In het kleinschalige landschap worden langs perceelsranden kruidenrijke akkerranden en grasranden beheerd en zijn nieuwe poelen en bomenrijen aangelegd. De dertig boeren samen beheren ruim 1200 hectare boerenland waarvan zo’n honderd hectare speciaal gericht op biodiversiteit.

Wat levert het op aan natuur?

AkkerhommelVoor veel van de boeren is agrarisch natuurbeheer ‘nieuw’. Daarom valt nog veel te leren over wat effectief natuurbeheer is en hoe dat praktisch in de bedrijfsvoering past. De boeren zijn nieuwsgierig wat werkt voor de natuur. Daarom hecht LandvanWaarde aan een goede monitoring. We zoeken daarvoor betrokken vrijwilligers die we willen koppelen aan enkele naast elkaar gelegen LandvanWaarde-boerderijen. Met de vrijwilligers willen we onder aansturing van experts kijken wat de impact is op vlinders, insecten, kruidenrijke vegetatie en broedvogels. De resultaten delen we met de boeren om zo samen te kijken wat werkt voor de biodiversiteit op het boerenbedrijf.

Meedoen

Wil je meewerken en vlinders en/of kruiden of vogels tellen? Op 11 juni is er een informatie-bijeenkomst, helemaal coronaproof natuurlijk, waarbij ook een medewerker van de Vlinderstichting aanwezig zal zijn. Klik hier om je aan te melden.

Tekst: Ellis Lugtenberg, LandvanWaarde & Kars Veling, De Vlinderstichting
Foto's: Kars Veling